Publiczne Przedszkole nr 6

 

Nawigacja

Statut O przedszkolu, opłaty Koncepcja pracy przedszkola Program Podstawa programowa Rekrutacja Kadra Przedszkole w ruchu Tekstowa podstrona

O przedszkolu

Statut

 

STATUT

 

PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA  NR 6 W  WODZISŁAWIU  ŚL.

 

Podstawy prawne do opracowania statutu:

 Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku (tekst jednolity: Dz. U.  z 2014r,   poz. 191 )

 

 Ustawa z dnia  7  września 1991  o systemie oświaty  ( Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm. ) i ustawa z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r, poz. 7)

 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61 poz. 624  z  późn. zm. / 31stycznia2002  i 9 luty 2007/).

 

Rozporządzenie MEN z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół (Dz. U. z 2010r. Nr 57 poz. 361)

 

Rozporządzenie MEN z 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168 poz.1324 z  późn. zm. /10 maja 2013/)

 

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r.  poz.532)

 

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz.1490).

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (poz. 357), § 1 pkt 43, 

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz. U. nr 4 poz. 895)

 

ROZDZIAŁ I

 

 Postanowienia ogólne

 

 & 1

 

Przedszkole Nr 6, zwane dalej ,, przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

Siedziba przedszkola znajduje się w Wodzisławiu  Śląskim na  ul. Kardynała Wyszyńskiego 30 A.

Organem prowadzącym przedszkole jest  Miasto Wodzisław Śląski.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach z  Delegaturą   w Rybniku .

 

                                         Ustalona  nazwa przedszkola  używana  jest  w  pełnym  brzmieniu:

 

Publiczne  Przedszkole Nr 6

44-300 Wodzisław Śląski

ul. Kard. Wyszyńskiego 30 A

telefon   32  455 25 77

 Regon  271510490,    NIP   6472127001

 

Przedszkole  działa  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  września  1991r.  o  systemie  oświaty  oraz  niniejszego  statutu.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

& 2

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów  wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania  przedszkolnego.

2.  Celem wychowania przedszkolnego jest:

 

a.Wspomaganie  dzieci w  rozwijaniu  uzdolnień  oraz  kształtowanie  czynności;

b.Budowanie  systemu  wartości,  w tym  wychowywanie  dzieci  tak, żeby  lepiej orientowały się  w  tym,  co jest  dobre,  a co  złe;

c.Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i  trudnych sytuacjach,  w  tym także do łagodnego znoszenia stresów i  porażek;

d.Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  które są niezbędne w poprawnych relacjach  z  dziećmi  i  dorosłymi;

e.Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci   o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i  intelektualnych;

f.Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach  i  grach  sportowych;

g.Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz  rozwijanie  umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

h.Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie  umiejętności wypowiadania  się  poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i.Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodzin, grupy rówieśniczej i  wspólnoty  narodowej)  oraz postawy patriotycznej;

j.Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i  umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3.Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

4.Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  językowej i religijnej.

5.Przedszkole na życzenie rodziców umożliwia dzieciom naukę religii w ramach zajęć przedszkolnych,  na podstawie deklaracji  rodziców. Dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody na uczestnictwo w zajęciach religii, mają zapewnioną opiekę wychowawczą. 

6.Praca dydaktyczno –wychowawczo –opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami wybranych z zestawu programów przez członków Rady Pedagogicznej. Program Wychowania Przedszkolnego opiniuje Rada Rodziców. Zajęcia dodatkowe organizuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

7.Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci

8.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku i możliwości dziecka   z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych

a.Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola odpowiadają nauczyciele, którym powierzono opiekę nad grupą;

b. w czasie zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole typu: języki obce, rytmika lub inne, opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia oraz nauczyciel przedszkola

c.grupa dzieci wychodząca poza teren przedszkola musi mieć co najmniej dwóch opiekunów.

 

9.Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów)  lub  upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo:

a.upoważnienie powinno zawierać  dane osoby odbierającej- imię nazwisko, numer i serię dowodu osobistego złożone na piśmie (w przypadku upoważnienia na cały rok szkolny) lub złożone telefonicznie (przypadku sytuacji nagłej) u dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy;

b.osoba odbierająca nie może być pod wpływem alkoholu.

      10.W drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za  dziecko  ponoszą  osoby  przyprowadzające   i odbierające dziecko.

11.Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić kto odbiera dziecko, osobiście lub za pośrednictwem innych osób  (np. pracowników dyżurujących).

12.W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach jego pracy nauczyciel jest obowiązany do  sprawowania opieki  nad  dzieckiem  do  czasu   jego  odebrania .  

W szczególnym przypadkach – po  godzinie  od  zakończenia  pracy  przedszkola, gdy nadal nie wiadomo co dzieje się z  rodzicami  o zaistniałej sytuacji  powiadamiany  jest  dzielnicowy ( policja).

13.Dziecko do przedszkola powinno być przyprowadzane zdrowe bez objawów  jakichkolwiek chorób  typu katar, kaszel, podwyższona temperatura, zmiany skórne.

14.Przedszkole udziela dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom  pomocy psychologiczno - pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w  rozporządzeniu MEN.

a.Pomoc udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających            w szczególności :

               - z niepełnosprawności,

               - z  niedostosowania społecznego,

               - z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

               - ze  szczególnych uzdolnień,

               - ze specyficznych trudności w uczeniu się,

               - z zaburzeń komunikacji językowej,

               - z choroby przewlekłej,

               - sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

               - z niepowodzeń edukacyjnych,

               - z zaniedbań środowiskowych związanych sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem  spędzenia czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

               - z trudności  adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

               środowiska edukacyjnego, w tym związanego z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

b.pomoc udzielana rodzicom dziecka i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, pomoc ta jest udzielana  w  formie porad, konsultacji, warsztatów           i szkoleń;

c.pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele, oraz  specjaliści /logopeda, psycholog, terapeuta pedagogiczny/ o ile  tacy są  zatrudnieni w  przedszkolu,

d.pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w  formie:

               - zajęć rozwijających uzdolnienia

-zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć  o charakterze terapeutycznym

               - porad i konsultacji;

    e. w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być utworzony zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania dziecku  pomocy  psychologiczno – pedagogicznej;

     f. o potrzebie objęcia dziecka pomocą  psychologiczno – pedagogiczną informuje się  rodziców dziecka

     g. korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i  nieodpłatne.

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

& 3

Organami przedszkola są:

 

1.  Dyrektor przedszkola: 

1. kieruje bieżącą działalnością placówki raz reprezentuje ją  na zewnątrz;

2. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników  administracji i obsługi;

3. sprawuje nadzór  pedagogiczny, gromadzi  informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, prowadzi awans  zawodowy, organizuje  komisje na nauczyciela  kontraktowego;

 4.sprawuje opiekę  nad  wychowankami  oraz  stwarza  optymalne  warunki ich rozwoju;

 5.planuje i koordynuje udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub  wyznacza  do tych zadań  inną  osobę;

 6.wykonuje  zadania  związane  z  zapewnieniem bezpieczeństwa  uczniom i  nauczycielom w czasie  zajęć organizowanych przez placówkę;

 7.przewodniczy radzie pedagogicznej, realizuje jej uchwały oraz uchwały rady rodziców podjęte w  ramach ich  kompetencji,  a także wstrzymuje uchwały niezgodne z  przepisami prawa;

 8.przygotowuje arkusz organizacji przedszkola, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej przedstawia go do zatwierdzenia organowi  prowadzącemu;

9.sporządza plan finansowy placówki;

10.dysponuje środkami finansowymi przedszkola i dba o ich prawidłowe wykorzystanie;

11.prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną i  finansową zgodnie z obowiązującymi  przepisami;

12.kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych  pracowników;    

13. współdziała  z  organizacjami  związkowymi  wskazanymi  przez  pracowników,

14.występuje z wnioskami,  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród  i  innych wyróżnień dla nauczycieli;

15. decyduje w  sprawach przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych;

16. jest administratorem Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych;

17. w wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą  rodziców oraz   rodzicami;

18.opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny, który przedstawia radzie  pedagogicznej  i radzie  rodziców  w  terminie  do 15  września  danego  roku   szkolnego;

19.przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru  zawierającą  w szczególności:  ogólne wnioski , ocenę  sytuacji wychowawczej  oraz  stanu  opieki  nad dziećmi, podjęte działania wynikające z wniosków  ze  sprawowanego nadzoru pedagogicznego  wraz z  informacją o  ich skutkach;

20.powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie,  którym mieszka dziecko 6 – letnie, o  spełnianiu  przez  nie  obowiązku  rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach  w  tym zakresie.

 

    W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel wyznaczony na podstawie zarządzenia      Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w celu bieżącego kierowania placówką.

 

  2. Rada Pedagogiczna

 

1.jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących  opieki,  wychowania i kształcenia;

2.w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce;

3.przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;

4.przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie  i  porządku zebrania;

5.w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby  zaproszone  przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki;

6.zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb;

7.zebrania mogą być organizowane na wniosek  organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora placówki, organu prowadzącego oraz co najmniej 1/3 członków rady  pedagogicznej;

8.o terminie i porządku zebrania członkowie rady powinni być powiadomieni w miarę możliwości tydzień  wcześniej;

9.uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej polowy liczby jej członków;

10.do  kompetencji  rady pedagogicznej należy:

 • przygotowanie  projektu  statutu przedszkola  lub  jego zmian  i przedstawia  do uchwalenia,
 • zatwierdzanie  planów  pracy  przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po  zaopiniowaniu  ich projektów  przez  radę rodziców,
 • ustalenie  organizacji  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,
 • podejmowania  uchwał  w  sprawach  skreślenia  dziecka  z  listy wychowanków.

 

Rada pedagogiczna opiniuje:

 • organizację  pracy  przedszkola,  w tym  zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
 • propozycje  dyrektora  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac i  zajęć w  ramach  wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
 • projekt planu finansowego  przedszkola,
 • wnioski  dyrektora  o  przyznane  nauczycielom  nagród  i  odznaczeń

12. rada  pedagogiczna może wystąpić  z  wnioskiem do  organu prowadzącego o odwołanie z  funkcji  dyrektora.

13. uchwały  rady  pedagogicznej  podejmowane  są  większością  głosów.

14.  rada  pedagogiczna  ustala  regulamin  swojej  działalności.

15. zebrania rady  są  protokołowane w formie  elektronicznej,  a  nauczyciele  są  zobowiązani do  nie ujawniania  spraw  poruszanych  na  posiedzeniu  rady,  które  mogą  naruszać  dobro  osobiste  dzieci  lub  ich  rodziców,  a także  nauczycieli  i  innych pracowników  przedszkola.

 Informacje  dotyczące  bezpośrednio  dziecka   mogą  być  udzielane  tylko  rodzicom  lub  prawnym  opiekunom  dziecka.

 3.  Rada Rodziców

 

1.jest  społecznie  działającym  organem  na  rzecz  przedszkola, stanowi  reprezentację  rodziców  dzieci  uczęszczających  do  przedszkola;

2.współdziała z placówką celem ujednolicenia  oddziaływań  na  dzieci;

3.wyboru  członków rady  rodziców  dokonuje  się  na pierwszym zebraniu ogólnym  rodziców. W skład  rady rodziców wchodzi co najmniej 7  przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach  podczas zebranie rodziców  wychowanków;

4.rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  ze  statutem  przedszkola;

5.może występować do rady pedagogicznej  i dyrektora przedszkola z wnioskami i  opiniami  dotyczącymi  wszystkich  spraw przedszkola;

6.w celu wspierania działalności statutowej przedszkola może gromadzić fundusze z  dobrowolnych  składek  rodziców oraz  innych źródeł. Zasady wydatkowania  funduszy  określa  regulamin  rady;

7. w posiedzeniach rady  rodziców  może uczestniczyć  z  głosem doradczym dyrektor przedszkola  oraz  inne  zaproszone osoby;

8.do kompetencji rady rodziców należy: opiniowanie  programu wychowawczego i  rocznego planu  pracy przedszkola;

9.zebrania  rady  rodziców  są  protokołowane.

II.  Zasady  współdziałania  organów  przedszkola

 

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który  zapewnia  każdemu z  organów  możliwość  swobodnego  działania  i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji   oraz  umożliwia bieżącą wymianą informacji.

Wszelkie spory  w  kwestiach  pedagogicznych między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów, a w  przypadku nie osiągnięcia  porozumienia organ prowadzący lub  nadzorujący.         W pozostałych  kwestiach  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu  prawa  administracyjnego.

ROZDZIAŁ IV

 

 Organizacja przedszkola

 

§ 4

 

1. Organizację  pracy przedszkola  określa  arkusz  organizacyjny  zatwierdzony  przez  organ  prowadzący. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych z  organem  prowadzącym. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są do przeprowadzenia prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.

 2.  Liczba  miejsc  w  przedszkolu  wynosi  125. W  przedszkolu jest pięć oddziałów.

  Do  realizacji  celów  statutowych  przedszkole  posiada: pięć sal zajęć po  jednej  dla  każdego oddziału, szatnię  dla  dzieci, pomieszczenia  administracyjno- gospodarcze, kuchnię,

  Dzieci mają  możliwość  codziennego  korzystania  z  ogrodu  przedszkolnego.

3. Przedszkole  może  organizować dla  wychowanków  różnorodne  formy krajoznawstwa i turystyki.  Organizację  i program wycieczek oraz  imprez dostosowuje  się  do  wieku, zainteresowań  i  potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia  oraz sprawności fizycznej.

 

 § 5

 Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku,

z  uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań  i uzdolnień.

 Rada Pedagogiczna  może  przyjąć  inne  zasady  zgrupowania  dzieci  w  zależności  od  potrzeb  placówki  i  realizacji  założeń  programowych.

 Liczba dzieci w  oddziale nie może przekraczać 25  osób.

§ 6

 

 Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę  programową  oraz dopuszczone do użytku na wniosek nauczycieli przez dyrektora przedszkola programy wychowania  przedszkolnego.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

Na realizacje podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie,                                            

 przy czym:

co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

co najmniej 1/5 (w przypadku dzieci młodszych – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.)

 co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego

Pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację: a)dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności

( z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne), b) pomocy psychologiczno – pedagogicznej c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Zajęcia z  religii organizowane są w grupie dzieci 5-6 letnich na życzenie rodziców wychowanków nieodpłatnie.

W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Czas trwania wszelkich zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: od  15  do  30  minut.

 Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola.

 Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają  odrębne przepisy.

 

& 7

 Przedszkole  jest   wielo oddziałowe.

Ilość oddziałów uzależniona jest  od  liczby dzieci zgłoszonych  do  przedszkola oraz warunków  lokalowych. Jeśli  zachodzi  taka  konieczność, to  istnieje  możliwość  stworzenia  dodatkowej grupy. W  tym celu  sala  rekreacyjna została zaadoptowana na  salę  zajęć.

 & 8

 Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej  do 30  kwietnia  i  zatwierdzony przez organ prowadzący  przedszkole.

W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

a)  ilość  oddziałów i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b)  liczbę pracowników, wraz z liczbą stanowisk kierowniczych,

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

 & 9

 

 Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola  wspólnie z radą pedagogiczną, uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania  rodziców.

Ramowy rozkład dnia obejmuje: schodzenie się dzieci, śniadanie, planowane zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zgodne

z programem wychowania przedszkolnego, zajęcia dowolne w sali przedszkolnej lub w terenie ( spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym), obiad, wypoczynek poobiedni dzieci młodszych /w  gr. najmłodszej- leżakowanie/, zajęcia dowolne dzieci starszych w sali lub w terenie, podwieczorek, zabiegi higieniczne, rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne  z rodzicami.

Szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci opracowuje nauczyciel danego oddziału na podstawie ramowego rozkładu dnia.

& 10

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw  ustalonych przez organ  prowadzący.

Czas pracy przedszkola jest określany corocznie.

Dzienny  czas  pracy  przedszkola  jest  ustalany  na  każdy  rok szkolny  przez organ  prowadzący   na  wniosek  dyrektora / uzależniony  jest  od godzin zadeklarowanych  przez  rodziców /.

Terminy przerw pracy przedszkola ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym i zatwierdzone są w arkuszu organizacyjnym przedszkola na dany rok szkolny.

W porozumieniu z  rodzicami  można ograniczyć liczbę  oddziałów w  okresie  ferii zimowych, w czasie przerw świątecznych i dodatkowych dni  wolnych  od  pracy, odpowiednio do  zmniejszonej  frekwencji  wychowanków.

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.

Wysokość opłaty pobieranej od rodziców dzieci za korzystanie przez dziecko z zajęć w czasie przekraczającym 5-godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania  i opieki  ustala się w  zgodzie  z bieżącą uchwałą Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego i nalicza się zgodnie  z zawartymi  z  rodzicami  umowami.

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

Nieobecność  dziecka  w  przedszkolu  nie  zwalnia  od  obowiązku  uiszczenia  opłaty o  której  mowa  w   pkt.5.

 Dzieci w przedszkolu korzystają z wyżywienia za odpłatnością pobieraną od rodziców.

  Za wyżywienie rodzice wnoszą opłatę pokrywając koszty surowca zgodnie z zarządzeniem dyrektora przedszkola ustalającym wysokość opłat za posiłki. Wychowankowie mogą korzystać z 3 posiłków. Istnieje możliwość korzystania z 1 posiłku przy pobycie dziecka do 5 godzin oraz z  2 posiłków przy pobycie dziecka do 7 godzin w przedszkolu.

 Rodzic ma obowiązek uiścić opłaty z góry za dany miesiąc, najpóźniej do dnia określonego  w umowie. 

 Z wyżywienia mogą korzystać także pracownicy przedszkola. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków dla pracowników PP 6 ustala dyrektor uwzględniając wysokość kosztów produktów  wykorzystywanych  do  przygotowania posiłków, wynagrodzeń pracowników kuchni oraz kosztów  utrzymania stołówki.

ROZDZIAŁ V

 

Nauczyciele  i inni pracownicy przedszkola

 

& 11

 

  W przedszkolu zatrudnieni są; dyrektor, nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracownicy  administracji i  obsługi.

  Cały personel zatrudniony w przedszkolu jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo  dzieci. Dlatego wszyscy pracownicy zobowiązani są do wykazania przezorności, dążenia do  wyrobienia w  sobie umiejętności szybkiej  oceny  sytuacji  i  panowania  nad  nią w każdym czasie i  każdych  okolicznościach.

 Nauczyciel  przedszkola  prowadzi  pracę  dydaktyczno – wychowawczą i  opiekuńczą zgodnie  z obowiązującą  podstawą  programową  i  dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada  za  jakość  i  wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

Do  zadań  nauczycieli  należy:

      1.współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;

2.uwzględnianie prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

3.przekazywanie rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego rozwoju  i zachowania;

4.planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym  programem,  ponoszenie odpowiedzialności za  jej  jakość;

5.wspieranie rozwoju  psychofizycznego dziecka,  jego zdolności i  zainteresowań stosownie  do  jego  potrzeb  i możliwości;

6.stosowanie  twórczych  i  nowatorskich  metod  nauczania  i  wychowania;

7.prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczo - opiekuńczej,  nauczyciel :

 • opracowuje na każdy miesiąc plan pracy wychowawczo-dydaktycznej, który jest,

zgodny z podstawą  programową  oraz  rocznym planem pracy przedszkola,

 • prowadzi codzienny zapis przebiegu pracy w dzienniku zajęć,
 • dokumentuje przebieg udzielanej  pomocy  psychologiczno –pedagogicznej,
 • dokumentuje odbyte zebrania z rodzicami (lista obecności, protokoły) oraz inne formy  współpracy,
 • prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie  możliwości i  potrzeb   rozwojowych dzieci  oraz dokumentuje te obserwacje,
 • przeprowadza obserwacje wstępne na początku roku szkolnego w oparciu o karty obserwacyjne zaakceptowane przez radę pedagogiczną,
 • powtarza obserwacje pod koniec roku szkolnego celem sprawdzenia czy dzieci zakwalifikowane do pracy indywidualnej wyrównały różnice rozwojowe /arkusze obserwacyjne, dokumenty związane z  obserwacją oraz  przebiegiem  pracy indywidualnej z dzieckiem oraz wytwory dzieci przechowywane są przez okres  jednego roku,

8.nauczyciele dzieci 6 letnich zobowiązani są do prowadzenie analizy i oceny gotowości  dziecka  do  podjęcia  nauki   w szkole (diagnoza  przedszkolna) oraz zapoznania  rodziców dziecka z  jej  wynikami;

9.nauczyciele dzieci 6 letnich zobowiązani są do przygotowania do 30 kwietnia danego roku szkolnego „Informacji            o  gotowości  dziecka do  podjęcia  nauki w  szkole” i zapoznania z  nią rodziców  dziecka;

10.współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno -pedagogiczną, kontakty te dokumentuje wpis specjalisty w dzienniku zajęć;

11.odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu  w przedszkolu i poza jego terenem            w czasie wycieczek i spacerów;

12.zgłaszanie  każdego  wyjścia  z  dziećmi  poza  teren  przedszkola  dyrektorowi  oraz  wpisanie  się  do  zeszytu  wyjść;

13.dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

14.planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne  podnoszenie swoich  kwalifikacji zawodowych  przez aktywne  uczestnictwo  w różnych formach  doskonalenia  zawodowego;

15.czynny udział  w  pracach  rady  pedagogicznej,  realizacja  jej   postanowień i uchwał;

16.inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,   kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

17.realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej  działalności placówki.

 

Nauczyciele zobowiązani są  do reagowania w sytuacjach, gdy podejrzewają, że coś  nieprawidłowego dzieje  się                   w domach ich  wychowanków.

Zasady postępowania nauczycieli w  przypadkach gdy:

a) nauczyciel podejrzewa, że dziecko odbierane jest z przedszkola przez osobę będącą pod wpływem  alkoholu,

b)  po dziecko zgłosi się osoba niepełnoletnia,

c) dziecko nie jest odbierane  w godzinach urzędowania  przedszkola,

d) istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest niedożywione, pozostawiane w domu bez  opieki,  zaniedbane, że może być wykorzystywane seksualnie bądź stosowana jest wobec  niego przemoc  fizyczna lub psychiczna/określają odrębne procedury obowiązujące w  przedszkolu/.

  Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania  przedszkola jako instytucji  publicznej,  utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości.

 Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania  dzieci.

 

 Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi:

 

Do zadań pomocy wychowawczej  należy:

 

a) spełnianie  czynności  opiekuńczych  i  obsługowych w  stosunku  do  dzieci   poleconych

    przez nauczyciela oraz wynikające z rozkładu czynności w  ciągu dnia,

b) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

c) pomoc dzieciom sytuacjach tego wymagających,

d)  pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu,

e)  pomoc przy myciu rąk  i korzystaniu z toalety,

f)  sprzątanie po  „małych przygodach”,

g) przed rozpoczęciem zajęć sprawdzenie miejsce, w którym  zajęcia mają być prowadzone - sala  zajęć, ogród,

h) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń  i  uszkodzeń  sprzętu,

i)  zapewnienie ciągłej opieki dzieciom,

j) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania  czystości, oszczędne gospodarowanie  nimi,

k) karmienie dzieci słabo jedzących,

l)  pomoc przy wydawaniu posiłków,

ł) utrzymanie w czystości zabawek i  klocków / mycie  ich  w  miarę  potrzeb, nie  rzadziej niż  raz  w  tygodniu /,

m) wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją  pracy w  przedszkolu.

do  zadań  intendentki  należy:

a) sprawowanie opieki nad całością  pomieszczeń  i  sprzętu,

b) zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki czystości, drobny sprzęt,

c) nadzór nad przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym  gospodarowaniem  produktami  spożywczymi,  przestrzeganiem  zasad GHP i HACCP,

d) sporządzanie jadłospisów i umieszczanie ich w  kąciku dla rodziców oraz na  stronie internetowej,

e) prowadzenie dokumentacji związanej  z żywieniem dzieci zgodnie  z obowiązującymi przepisami,

f) prowadzenie magazynu żywnościowego  oraz  dokumentacji  magazynowej,

g) przestrzeganie stawki  żywieniowej i terminów przydatności do  spożycia artykułów znajdujących  się  w magazynie, właściwe  ich  przechowywanie,

h) naliczanie odpłatności od  rodziców  i  personelu,

i) systematyczne sprawdzanie stanu sprzętu przedszkolnego, w miarę możliwości natychmiastowe usuwanie wszelkich braków i usterek we własnym zakresie, a gdy jest to niemożliwe zgłaszanie szkody do dyrektora lub konserwatora,

j) wykonywanie  innych poleceń  dyrektora  związanych  z  organizacją  pracy w  przedszkolu.

do  zadań  kucharki  należy:

a)  uczestniczenie w  planowaniu jadłospisów i  przygotowywaniu według niego posiłków,

b)pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i  odpowiednie zabezpieczenie  ich  przed  obróbką,

c)  przestrzeganie właściwego podziału  pracy  w  kuchni i  nadzór nad jej  wykonaniem,

d) przestrzeganie zasad GHP, HACCP oraz przepisów higieniczno – sanitarnych obowiązujących na placówce, prowadzenie obowiązującej dokumentacji, dyscypliny pracy , BHP i ppoż.,      

e) przestrzeganie czystości odzieży ochronnej i obowiązkowe noszenie jej podczas pracy /fartuch, czepek, itp./,

 f) dbanie o powierzony sprzęt i naczynia kuchenne, zabezpieczenie ich przed kradzieżą i  zniszczeniem, systematyczne sprawdzanie stanu sprzętu kuchennego i naczyń.

 Natychmiastowe usuwanie drobnych szkód we własnym zakresie, a gdy jest to niemożliwe zgłoszenie szkody do intendenta, dyrektora lub konserwatora.

g)  dbanie o  najwyższą jakość  i smak posiłków  (śniadanie , obiad, podwieczorek) i wydawanie ich o  wyznaczonych godzinach,

h) podnoszenie wiedzy z zakresu żywienia dzieci w przedszkolu,

i) uczestniczenie  w  zakupach  dotyczących  wyposażenia  kuchni,

j) odpowiedzialność  za :

 • ścisłe  przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków,
 • racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla  dzieci i  personelu produktów spożywczych  pobranych                     z  magazynu,
 • właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z  normami żywienia i  z  podanym  stanem dzieci  i  personelu  do  żywienia w danym dniu,
 • oszczędne  gospodarowanie produktami  spożywczymi  i  sprzętem,
 • zgodność  kaloryczną  przygotowywanych potraw z  ich zaplanowaną  wartością,
 • przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji  Sanitarno-Epidemiologocznej ,
 • wzorową czystość w  kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i  naczyń oraz  odzieży  ochronnej,

 k) wykonanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy  w  przedszkolu.

do  zadań  pomocy  kuchennej  należy:

a) obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do  produkcji posiłków (mycie, obieranie , czyszczenie),

b) odpowiednie zabezpieczenie produktów przed  i  podczas  obróbki,

c) rozdrabnianie  warzyw , owoców  i  innych  surowców  z uwzględnieniem wymogów technologii i  instrukcji obsługi maszyn  gastronomicznych,

d) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowania artykułami  spożywczymi,

e) przestrzeganie  receptury  przygotowywanych  posiłków,

f) pomoc w  porcjowaniu  i  wydawaniu posiłków,

g) utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, wg zasad technologii i estetyki  oraz zasad GHP, HACCP i przepisów  higieniczno-sanitarnych oraz przepisów BHP,  ppoż.  i  dyscypliny pracy,

h) mycie naczyń ( wyparzanie )  i  sprzętu  kuchennego,

i)sprzątanie magazynów żywności, kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym,  pranie  fartuchów i  ścierek,

j) przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy,

k) doraźne zastępstwo kucharki w przypadku jej  nieobecności,

l) wykonywanie innych poleceń  dyrektora, kucharki  i  intendenta związanych z organizacją pracy   przedszkola.

 

do  zadań  woźnej  oddziałowej  należy:

a) utrzymanie we wzorowej  czystości  sal  i  pomieszczeń  przydzielonych  do  sprzątania,

 b) zmiana ręczników – pranie,

 c) przynoszenie naczyń do sali  nie  wcześniej  niż  pół  godziny przed  posiłkiem

   ( przykrywanie  ściereczką),

 d) estetyczne  podawanie  posiłków  (uwzględnienie noży, widelców,  talerzyków deserowych),

 e) przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków,

 d) podawanie dzieciom napojów w  ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu),

 e) pomoc przy  karmieniu dzieci słabo jedzących ,

 f) pomoc dzieciom w  rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem  na   dwór,

g) opieka  w  czasie  spacerów  i  wycieczek oraz  pobytu  dzieci  w  ogrodzie,

 h) pomoc przy  myciu  rąk ,  zębów, korzystaniu z  toalety,

  i) udział  w  przygotowaniu pomocy do zajęć,

  j) sprzątanie po  „małych  przygodach ‘’,

  k) pomoc  przy  dzieciach  w sytuacjach  tego  wymagających,

  l) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci przestrzegając następujących  zasad:

 • po wymyciu podłóg nie wpuszczać dzieci do łazienki,
 • odpowiednio zabezpieczyć ostre przybory (igły, nożyczki), wiadra z wodą,
 • płyny i środki czyszczące przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci,
 • systematycznie sprawdzać stan zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu, w miarę możliwości  natychmiast usuwać wszelkie braki i usterki we własnym zakresie, a gdy jest to niemożliwe zgłaszać szkody do dyrektora lub konserwatora,

  ł) sprawdzenie i uprzątnięcie ogrodu  przed wyjściem dzieci,

 m) umiejętne posługiwanie  się  sprzętem mechanicznym i  elektrycznym,

 n) zabezpieczenie przed kradzieżą  rzeczy  i  przedmiotów znajdujących  się w  przedszkolu,

 o) dyżury  w  szatni,  pomoc w ubieraniu się  wszystkim  dzieciom  przedszkolnym

      przebywającym  w  tym  pomieszczeniu,

 p) kontrolowanie  odbioru  dzieci,  wydawanie  ich  zgodnie  z  oświadczeniami  rodziców,

  r) wykonywanie innych poleceń  dyrektora związanych z  organizacją pracy w  przedszkolu.

 

do  zadań  konserwatora  należy:

a) codzienna  kontrola zabezpieczenia przed pożarem, kradzieżą,

 b) zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,

 c) dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek, urządzeń, dbanie o  stan urządzeń

      terenowych w ogrodzie,  systematyczna  konserwacja i  sprawdzanie  stanu  używalności,

 d) zgłaszanie dyrektorowi poważnych usterek i  wszelkich  nieprawidłowości,

 e) podejmowanie  doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki  przed

     wadliwym funkcjonowaniem urządzeń,

 f) alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia,  policji) oraz  dyrektora  w  przypadku

     zaistnienia  stanu  zagrożenia zdrowia, życia czy  mienia,

 g) zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od  potrzeb)  całego  terenu

    wokół  budynku i  na zewnątrz  ogrodzenia,

 h) codziennie rano sprzątanie ogrodu ( papierki, butelki, szkło, kije, druty  i  tym  podobne

    przedmioty stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci),

  i) w porze letniej skrapianie terenu  zabaw  dzieci,

  j) pielęgnacja roślin w ogrodzie, przycinanie żywopłotu, systematyczne koszenie trawy, a jesienią  grabienie liści,

 k) zgłaszanie konieczności wywozu śmieci,

 l) pomoc przy dokonywaniu zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów niezbędnych   do  normalnego  funkcjonowania  przedszkola,

 m)przestrzeganie przepisów BHP  ,ppoż  i  dyscypliny pracy,

  n) wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w  przedszkolu.

 

 § 12

 

 1.Oddział przedszkolny powierzony jest opiece jednemu lub dwóm  nauczycielom, w zależności od czasu pracy oddziału         i realizowanych zadań.  Nauczyciele ci odpowiadają za realizację  programu  wychowania  przedszkolnego uwzględniającego podstawę  programową  w  powierzonym oddziale.

2.W miarę możliwości dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. Wyboru  nauczyciela  dla  danego oddziału dokonuje rada  pedagogiczna.

 3.Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący

 

 ROZDZIAŁ VI

 

 Rodzice

 & 13

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są  współdziałać ze sobą w  celu skutecznego oddziaływania  wychowawczego na dziecko i  określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice  mają  prawo do:

 • zapoznania się  z realizowanymi  w  przedszkolu  planami  i  programami  pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i  postępów  edukacyjnych dziecka,
 • uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w  osiąganiu  tej  gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i dydaktycznych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu            i  nadzorującemu pracę  pedagogiczną.

 

 Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 

 a)  przestrzeganie niniejszego statutu,

 b ) respektowanie  uchwał  Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców,

 c)  przyprowadzanie do przedszkola dzieci czystych i  zdrowych,

 d) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

 e) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez rodziców osobę  zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

f)  terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

g) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie          o  zatruciach  pokarmowych  i chorobach zakaźnych,

h) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, mają  obowiązek dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,  a  także  zapewnić  regularne  uczęszczanie dziecka  na  zajęcia,

i) wspieranie  nauczycieli  w celu  osiągnięcia  gotowości  szkolnej  dziecka.

 

3.  Formy  współpracy  z  rodzicami:

a)  zebranie  grupowe,

b)  konsultacje  i  rozmowy  indywidualne  z  dyrektorem,  nauczycielem,

c)  kącik  dla  rodziców, strona  internetowa przedszkola,

d)  zajęcia  otwarte, warsztaty, uroczystości  przedszkolne.  

 

  4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wychowania przedszkolnego placówka  współdziała z rodzicami poprzez:

a) organizowanie spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze - indywidualne  konsultacje  dla  rodziców,

b)  zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowanymi są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym (zebrania ogólne, grupowe),

c) organizowanie zajęć otwartych w poszczególnych grupach co najmniej dwa razy  w roku szkolnym,

d)  uroczystości przedszkolne,

e)  kąciki dla rodziców,

f)  organizowanie  z  udziałem  rodziców  wycieczek,  pikników , festynów,

g) stronę internetową przedszkola.

 

ROZDZIAŁ  VII

Wychowankowie Przedszkola

 

& 14

 

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci od  3  do 6 lat.

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko,  które ukończyło 2,5 roku.

3.Dzieci 6 –letnie są zobowiązane  odbyć  roczne  przygotowanie  przedszkolne. Obowiązek ten  rozpoczyna  się            z  początkiem  roku  szkolnego  w  tym  roku  kalendarzowym,  w  którym  dziecko  kończy  5  lat.

4.Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt. 3 podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5.Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w § 14 pkt. 3, należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność           w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

6.Dziecko  posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym nie  dłużej  niż  do  końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny  tych  dzieci może  być  odroczony do  końca roku szkolnego w roku  kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.  Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla tego dziecka rozpoczyna  się  z  początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko  rozpocznie  spełnianie  obowiązku  szkolnego.

7.Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  a w szczególności do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznego zgodnie  z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • poszanowania własności,
 • opieki i ochrony,
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 • akceptacji jego osoby.

Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni w przedszkolu od następstw nieszczęśliwych wypadków, wybór firmy ubezpieczeniowej i wysokość sumy ubezpieczenia uzgadnia się z rodzicami na pierwszym zebraniu ogólnym. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice w ustalonym terminie.

 

8.  Rekrutacja dzieci do przedszkola:

 

 1) Przedszkole przyjmuje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2) Zasady i harmonogram zapisów dzieci do przedszkola , dla których Miasto Wodzisław Śląski jest  organem prowadzącym  umieszczone są na stronie  Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz na stronie internetowej przedszkola.

3) W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 • dzieci 3-4-letnie
 • dzieci 5-letnie  
 • dzieci 6 letnie (obowiązek szkolny),
 • w szczególnych przypadkach dzieci 2,5 letnie.

 

 4) Rekrutacja do przedszkola odbywa się tylko na wolne miejsca, dzieci kontynuujące edukację przedszkolną                        w przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego     w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (zgodnie z harmonogramem).

5) Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców kandydata.

6) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie  o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe:

 a) wielodzietność rodziny kandydata;

 b) niepełnosprawność kandydata;

 c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

  Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

7) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria  tzw.  samorządowe, ustalone przez organ prowadzący, który  określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

8)  Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola składa się do dyrektora przedszkola.

9) Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

10) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego,  w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  przyjęcia.

11) Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu  w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

12) Komisja rekrutacyjna:

 a) przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

 b)  podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

13)   Postępowanie odwoławcze. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

  a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola     w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

  b) wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

 c)  na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

14) Przyjmowanie dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego odbywa się za zgodą dyrektora w przypadku zwolnienia miejsca.

9.   Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

  a) zalegania z odpłatnością za przedszkole,

  b) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

   c) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

  d) ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiającego zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i nie podjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu.

 

 10. Rada  pedagogiczna  w  uzasadnionych  przypadkach  może  kontaktować  się  z  MOPSem w celu udzielenia stałej lub doraźnej pomocy materialnej potrzebującej rodzinie.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

& 15

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli,  rodziców,  pracowników obsługi i administracji.

2.  Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 • odczytanie  statutu  na  pierwszym  zebraniu  ogólnym  z rodzicami,
 • odczytanie  statutu  na  sierpniowej  radzie pedagogicznej  w każdym  nowym roku  szkolnym,
 • umieszczenie  treści statutu  na  stronie  internetowej przedszkola
 • udostępnienie  zainteresowanym  statutu  przez  dyrektora przedszkola.

 

3.  Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady gospodarki finansowej              i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Zmiany do niniejszego statutu mogą być nanoszone w formie jego nowelizacji w  przypadku ukazywania się aktów prawnych, których postanowienia muszą być ujęte w statucie.  Dotyczą nazwy  i typu placówki, celów i zadań przedszkola, organu prowadzącego, organów przedszkola i ich kompetencji, organizacji przedszkola, zakresu zadań nauczycieli oraz innych pracowników, zasad rekrutacji dzieci, praw i obowiązków.

5. Po ogłoszeniu nowelizacji traci ważność poprzedni statut.

 

  Statut  wchodzi w  życie z  dniem   uchwalenia  .

 

Statut  niniejszy  został  uchwalony  na  posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej  Publicznego Przedszkola  Nr 6  w  dniu   30 sierpnia  2016r.  Uchwałą nr 2 - 2016/2017

 

 

 Członkowie  rady  pedagogicznej:                                      Dyrektor  przedszkola:

1.   Krauze  Beata                                                                        Beata Rzaczek

2.   Klimek Jolanta

3.   Lasecka Mirosława

4.   Pająk Bożena

5.   Tkocz-Pilarz  Ewelina

6.   Widenka Martyna

7.   Wagner Jolanta

8.    Żmud  Janina

 

RSS | Kontakt | Mapa stronySTATUT