Publiczne Przedszkole nr 6

 

Nawigacja

 • 1% dla przedszkola

  Zachęcamy wszystkich rodziców, babcie i dziadków, by wsparli nasze działania  przekazując 1% na nasze przedszkole. 

  1%  dla Publicznego Przedszkola nr 6

   

  30 kwietnia  mija  termin  rozliczeń  podatkowych za  rok 2017r.

  Zachęcamy  do  przekazania 1%  swojego  podatku  na  rzecz  naszego  przedszkola.

  Jesteśmy partnerem Stowarzyszenia: "Razem na Szybiku".

                                                                                    ………………………………………………….

   

   

  W deklaracji podatkowej

  należy tylko wpisać  nr  KRS  00000393290

  W rubryce  „Cel szczegółowy”-   należy wpisać: 

  Edukacja- Publiczne  Przedszkole Nr 6

   

  Wszystkim  osobom,  które  przekażą  nam  swój  1%  serdecznie  dziękujemy.

 • Zdobyliśmy 3 miejsce!

      

  Zakończył się konkurs „Nie truj sąsiada!", który był jedną z inicjatyw w ramach międzygminnej kampanii edukacyjno-ekologicznej „Gmina z (dobrą) energią!”, za którą odpowiadał Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz partner – Planergia Sp. z o.o.

   

  W konkursie wzięło udział ponad 170 szkół i przedszkoli z terenu Subregionu Zachodniego. Zmagania mające wyłonić najbardziej kreatywną w nagłośnianiu zjawiska niskiej emisji wśród lokalnej społeczności szkołę i przedszkole trwały cały rok.

   

  Nasze przedszkole zajęło III miejsce w grupie „przedszkola”. Realizowaliśmy działania, w którą włączona była cała społeczność przedszkolna. Liczyła się kreatywność powiązania z tematem niskiej emisji. Przedstawiliśmy swoje pomysły na pokazanie przyczyn powstawania tego zjawiska, konsekwencji i metod walki oraz ekologiczne rozwiązania np. budowania domów.

 • Sukces

      Emilka Pająk z gr. Motylków zdobyła 2 miejsce w konkursie plastycznym pt.: "Mój bajkowy przyjaciel" ogłoszonym przez Publiczne Przedszkole nr 5. Emilka wykonała krecika z masy solnej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • Mamy 3 miejsce

     PP 6 jest jednym z zwycięzców  konkursu „Nie truj sąsiada!

   

  Zakończył się konkurs „Nie truj sąsiada!", który był jedną z inicjatyw w ramach międzygminnej kampanii edukacyjno-ekologicznej „Gmina z (dobrą) energią!”, za którą odpowiadał Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz partner – Planergia Sp. z o.o.

   

  W konkursie wzięło udział ponad 170 szkół i przedszkoli z terenu Subregionu Zachodniego. Zmagania mające wyłonić najbardziej kreatywną w nagłośnianiu zjawiska niskiej emisji wśród lokalnej społeczności szkołę i przedszkole trwały cały rok.

   

  Nasze przedszkole zajęło III miejsce w grupie „przedszkola”. Realizowaliśmy działania, w którą włączona była cała społeczność przedszkolna. Liczyła się kreatywność powiązania z tematem niskiej emisji. Przedstawiliśmy swoje pomysły na pokazanie przyczyn powstawania tego zjawiska, konsekwencji i metod walki oraz ekologiczne rozwiązania np. budowania domów.

   

 •               

  Dzieci z różnych grup otrzymały podziękowanie za udział w konkursie plastycznym pt.: "Mój wymarzony lizak". Podziękowanie jest jednocześnie biletem wstępu do Muzeum Lizaka w Jaśle. Gratulujemy!

 • Rekrutacja do wodzisławskich przedszkoli:

  https://wodzislaw-slaski.pl/w-marcu-rekrutacja-do-przedszkoli

 • Zdjęcia z balu

        

  Zdjęcia z balu można nabyć u p. intendentki.

  Zdjęcia zamieszczone są w rozkładanym albumie- etui 3D imiującym wnętrze zamku.

  Każdy album zawiera 1 duże zdjęcie dziecka + dwa mniejsze zdjęcia (indywidualne) i dodatkowo duże zdjęcie grupowe.

  Koszt tego zestawu wynosi 37zł.

  Istnieje możliwość zakupienia samego zdjęcia grupowego w cenie 10zł. 

 • Pliki do pobrania

    W zakładce- "Pliki do pobrania" można pobrać i wydrukować następujące dokumenty:

  1. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego- dla rodziców tych dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola i wyrażają chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6

  2. Wniosek o przyjęcie kandydata (dla rodziców tych dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do naszego przedszkola a chcielby zapisać dziecko na nowy rok szkolny tj. od 01 września 2018r.

  3. Zarządzenie w sprawie terminów przeprowadzenia poszczególnych etapów rekrutacji

  4. Uchwała NR XXVIII- 289- 17 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski  

 • Rekrutacja na rok 2018- 19

  REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
  PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI,
  NA ROK SZKOLNY 2018/2019

   

  Przekazujemy informacje, które przybliżą zasady i kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2018/2019. Informacje mogą być pomocne w wypełnianiu i kompletowaniu wymaganej dokumentacji oraz terminowego złożenia jej w placówce. 

  Zapisy dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez  Miasto  Wodzisław Śląski  na rok szkolny 2018/2019 rozpoczną się o godz. 8.00 w dniu 5 marca 2018 r. i kończą o godzinie 15.00 w dniu 16 marca 2018 r.

   

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami)

  Uchwała Nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

  Uchwała Nr XXIX/296/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

  W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

  • Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  • Od dnia 1 września 2017 r. dzieci w wieku od 3 do 5 lat maja prawo do korzystania  z wychowania przedszkolnego, a dzieci w wieku 6 lat są obowiązane do rocznego przygotowania przedszkolnego.
  • Dziecko, które w 2018 r. kończy 6 lat, może na wniosek rodziców, także rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, albo posiada opinie o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  • Do publicznych przedszkoli przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
  • na podstawie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym publicznym przedszkolu, złożonej w tej placówce przez rodziców,
  • na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców na wolne miejsca.
  • Dzieci zamieszkałe poza Miastem Wodzisław Śląski mogą być przyjęte do publicznych przedszkoli po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Wodzisławiu Śląskim.
  • Ilekroć w powyższej informacji jest mowa o rodzicach- należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem ( art.14 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

   

  Miejsce zamieszkania kandydata

   

  Miejscem zamieszkania kandydata jest miejsce zamieszkania jego rodziców, albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy

   

  rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego  z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli  dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy ( art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zmianami).

   

  Zasady przyjęć:

   

  1. Do publicznych przedszkoli przyjmowane są:
  • dzieci w wieku od 3 do 5 lat ( urodzone w latach 2015-2013),
  • dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku)- objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
  1. Do publicznych przedszkoli przyjmuje się na wolne miejsca dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
  2. Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Wodzisław Śląski mogą być przyjęci do publicznych przedszkoli jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego Miasto Wodzisław Śląski będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

  Postępowanie rekrutacyjne:

  1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola.
  2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
  3. W wniosku należy wskazać przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego ( pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego ( trzecie miejsce).
  4. Wypełniony wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, wskazanym na pierwszym miejscu.
  5. W przypadku większej liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.
  6. Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodzica w tym wniosku. Brak dokumentów potwierdzających dane kryterium- eliminuje przyznanie punktów za to kryterium przez komisję rekrutacyjną.

  I    Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe) wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

  1.    wielodzietność rodziny kandydata*;

  2.    niepełnosprawność kandydata;

  3.    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  4.    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  5.    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  6.    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**;

  7.    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

   

  *wielodzietność rodziny– oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

  **samotne wychowywanie dziecka– oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,   wdowca osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem ( art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

    

  Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:

  a)    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

  b)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz.1886 ze zmianami ),

  c)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

       d)    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.575 ze zmianami);

  Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

  II   Na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria samorządowe w Uchwale Nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski oraz Uchwale Nr XXIX/296/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały                                      Nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia  22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

  Kryteria

  Liczba punktów

  Dokumenty niezbędne  do potwierdzenia kryteriów

  dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni ( w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym;

  32 pkt

  dokument poświadczający zatrudnienie (do każdego z rodziców) zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

  rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało edukację w tym samym przedszkolu  w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek;

  16 pkt

  oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola

  dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z art. 7 ustawa o pomocy społecznej);

  4 pkt

  oświadczenie na Wniosku o przyjęcie            do przedszkola

  dziecko uczęszczające wcześniej                       do Żłobka Miejskiego;

  2 pkt

  zaświadczenie wydane przez żłobek

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Uwagi:

  • Kopie dokumentów za zgodność z oryginałem poświadczają rodzice kandydata.
  • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o potwierdzenie tych okoliczności.

   

  Terminy postępowania rekrutacyjnego:

  Lp.

  Rodzaj czynności

  Termin

  Termin postępowania uzupełniającego

  1.

  Składanie wniosków o przyjęcie  do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  od 05.03.2018 r.  godz. 8.00

   do 16.03.2018r.    godz. 15.00

  od 13.04.2018 r. godz. 8.00

   do 19.04.2018 r.  godz.15.00

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej art. 150 ust 7 ustawy Prawo oświatowe.

  od 22.03.2018 r.

  do 23.03.2018 r.

  23.04.2018 r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  w postępowaniu rekrutacyjnym.

  do 26.03.2018 r.

  godz. 15.00.

  do 25.04.2018 r.

  godz. 15.00.

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

  do 30.03.2018 r.

   godz. 15.00.

  do 27.04.2018 r.

  godz. 15.00.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postepowaniu rekrutacyjnym.

  do 06.04. 2018 r.

  godz. 15.00.

  do 30.04.2018 r.

  godz. 15.00.

    

     Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym jest realizowane w terminach określonych w Zarządzeniu nr OR-I.0050.35.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

  Procedura odwoławcza:

  Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku,
  • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
   w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

   

   

 •          W karnawale- wielkie bale.

  18 stycznia odbył się w Publicznym Przedszkolu bal karnawałowy pt.: „W zimowej krainie”. Na ten wspaniały dzień czekały wszystkie przedszkolaki: te duże i te maleńkie. Już od rana w każdej sali grała wesoła muzyka zachęcająca do tańca. Na każdej buzi malował się uśmiech, a piękne kostiumy napawały dumą swoich właścicieli. Po śniadaniu wszyscy zebrali się w jednej sali, gdzie czekał na dzieci DJ Spiderman i jego pomocnik-  wesoły pajacyk. Ci dwaj prowadzący starali się bardzo, by panowała iście karnawałowa atmosfera. Włączali rytmiczne, znane dzieciom piosenki, prowadzili różne konkursy i zabawy integrujące. Niespodzianką była zabawa z bańkami mydlanymi, które z nieukrywaną radością dzieci łapały do swych rąk. Tańce i harce- zmęczyły nieco uczestników, więc prowadzący zaprosili wszystkich na słodką ucztę i chwilowy odpoczynek. W tym czasie sympatyczny pan fotograf „dwoił się i troił”, by wykonać przedszkolakom piękne zdjęcia. Po krótkim odpoczynku dzieci wróciły do wspólnej zabawy, która zakończyła się przed samym obiadem.  W godzinach popołudniowych  zabawę prowadziły wychowawczynie, ponieważ każda z grup bawiła się w swojej sali. To był długi, pełen wrażeń i wesołej zabawy dzień.

 • Spotkanie ze strażnikami miejskimi

        

  Spotkanie ze strażnikami miejskimi – Bezpieczne ferie.

  17 stycznia  odbyło się spotkanie przedszkolaków ze strażnikami miejskimi, młodszym inspektorem Wojciechem Szymiczkiem i młodszym strażnikiem Moniką Dasiewicz, na temat bezpiecznych ferii.

  Strażnicy mówili dzieciom o zagrożeniach czyhających w  czasie zimowej aury, omówili sposoby pozwalające ich uniknąć. Przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa podczas poruszania się po oblodzonych chodnikach, chodzenia we mgle. Przestrzegali przed ślizganiem się na skutych lodem jeziorach, stawach oraz przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się w pobliżu ulicy. Udzielili wskazówek jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachowywać się na kuligu. Przedszkolaki  mogły również wykazać się spostrzegawczością i wskazać na zdjęciach prezentacji pieszych poruszających się przy ograniczonej widoczności.  Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał od gości znaczek odblaskowy w postaci słoników, laleczek, samochodzików, który mogą przywiesić do wierzchniej garderoby.

 • Gotowi na bal

              To już dziś! Bal karanwałowy! Zapraszamy wszystkie nasze przedszkolaki.

 • Spotkanie ze stażnikami miejskimi

   17 stycznia odbędzie się spotkanie ze strażnikami miejskimi w ramach prowadzonej akcji Bezpieczne ferie.

 • Podziękowanie

  Składamy serdeczne podziękowania

  państwu:

  Marioli i Robertowi Rogalińskim-

  rodzicom Wiktora z gr. Rybek

  Martynie i Arturowi Bagniuk

  rodzicom Alana z gr. Motylków

  za wielki wkład pracy

  włożony w malowanie sali Motylków i sprzątanie po remocie.

 • Nowe wyposażenie

           Staramy się, by nasze przedszkole było czyste i estatyczne. Podczas przerwy świątecznej sale zabaw zmieniły swoje oblicze. Zostało zakupione nowe wyposażenie:

  - pomalowane zostały sale: Motylków i Słoników oraz łazienka w grupie Motylków

  - zakupiony został dywan do grupy Muchomorków i wykładziny dywanowe do grup: Muchomorki i Słoniki.

 • Warsztaty fotograficzne

    W  środę-tj.  10.01.2018r. o godz. 9.15 odbędą się w naszym przedszkolu warsztaty fotograficzne, na których będą wykonywane zdjęcia tym dzieciom, które nie były obecne w piątek 05.01.2018. Zdjęcia te mają być prezentem dla babci i dziadka,  więc uprzejmie prosimy, by dzieci te przyprowadzić chociaż na chwilę.

  Kolejne warsztaty odbędą się 16, 17 stycznia 2018 ogodz. 9.15

 • Rodzinne spotkania z teatrem

       Rodzinne Spotkania z Teatrem


  Pod koniec stycznia Wodzisławskie Centrum Kultury zabierze widzów w cudowną podróż do świata magii. Na wodzisławskiej scenie już 28 stycznia pojawi się jeden z najlepszych polskich iluzjonistów Rafał Mulka, twórca Beskidzkiego Teatru Iluzji. 
  Lewitacja stołu? Wyskakujący królik z kapelusza? Czemu nie! Wszyscy, którzy zdecydują się być z Wodzisławskim Centrum Kultury w ostatnią niedzielę stycznia będą przecierać oczy ze zdumienia i niedowierzania. Iluzjonista Rafał Mulka zaprezentuje w programie „Magiczna podróż” szereg trików i zabawnych sztuczek. Program ten to świetne połączenie efektów magicznych, świetlnych i muzycznych. To dokonała gra aktorska i humor słowny. Jednymi słowy wszystko to, na co składa się pierwszorzędne magiczne show.  – Ta magiczna propozycja z pewnością spodoba się nie tylko najmłodszym, ale także całym rodzinom - zapewnia Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.
  Rodzinne Spotkania z Teatrem rozpoczną się tradycyjnie o godzinie 16:00. Jednak wszystkich najmłodszych Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza już na godzinę 15:00. To za sprawą zaplanowanego bloku animacyjnego, w którym instruktorki z Placu Zabaw Zoolandia zadbają o dobry humor uczestników wydarzenia. Wstęp na cykl zajęć pn. „Bawmy się razem” jest bezpłatny.
  Bilety na pokaz iluzji „Magiczna podróż” są w cenie 15 zł i można je rezerwować pod nr tel. 32 455 48 55 lub osobiście w sekretariacie WCK. Kasa WCK czynna: poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach 12:00-17:00. W środę kasa nieczynna. W czwartek: 8:00-13:00. Weekend - na godzinę przed imprezami. Rezerwacje biletów ważne są przez okres dwóch tygodni. W wypadku nieodebrania rezerwacja zostanie anulowana przez system.

 •         Zapraszamy serdecznie do przedszkola Babcie i Dziadków naszych przedszkolaków. Dzieci przygotowały piękne programy artystyczne. Poszczególne grupy zapraszają:

  - 26.01.2018 - piątek- gr. Słoniki- o godz. 10.00 

  - 24.01.2018- środa- gr. Muchomorki- o godz. 10,00

  - 25.01.2018- czwartek- gr. Biedronki- o godz. 10,00

  - 25.01.2018- czwartek- gr. Motylki- o godz. 13,00

  - 26.01.2018- piątek- gr. Słoniki- o godz. 10.00

  - 26.01.2018- piątek- gr. Rybki- o godz. 13.00

 • Bal karnawałowy

   

                 Bal karnawałowy    

  odbędzie się w przedszkolu 18 stycznia 2018r. (czwartek).

  Od 9.00 do 11.30 bawić nas będzie wodzirej. Fotograf wykonywał będzie dzieciom pamiątkowe zdjęcia już od godz. 08.30. 

  Rodzice proszeni są o przygotowanie kostiumów dla swoich dzieci.