Publiczne Przedszkole nr 6

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców Bawimy się i uczymy Kącik dobrych serduszek Wychowawca podpowiada Język angielski

Muchomorki

Bawimy się i uczymy

 

 

                                                  GRUDZIEŃ

Tematyka: Grudniowe życzenia.  Święta za pasem. Świąteczne tradycje Świąteczny czas.

                                                                                 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień.

 • Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.

 • Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej – porównywanie kształtów różnych elementów i łączenie ich w pary.

 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony prezent.

 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego – opowiadanie historyjki obrazkowej.

 • Używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy.

 • Porządkowanie obiektów – układanie sekwencji rosnących lub malejących.

 • Przygotowanie prezentów dla zwierząt ze schroniska.

 • Kształtowanie poczucia empatii i troski.

 • Zachęcanie dzieci do brania udziału w akcjach charytatywnych, uświadamianie potrzeby społecznego współdziałania na rzecz innych.

 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej.

 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

 • Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowymi.

 • Zapoznanie z pracą kucharza – poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu.

 • Uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję wzrokową i słuchową.

 • Poznanie pracy krawca – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych przyborów.

 • Nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami dłuższy, krótszy, zachęcanie do porównywania przez odmierzanie.

 • Zapoznanie z pracą malarza wnętrz (pokojowego) i artysty.

 • Malowanie na dużej powierzchni – zabawy farbą i różnymi narzędziami malarskimi.

 • Zabawy konstrukcyjne – tworzenie budowli z różnego rodzaju klocków i materiałów codziennego użytku.

 • Wdrażanie do współdziałania w grupie.

 • Rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy parateatralne.

 • Kształtowanie myślenia logicznego, wnioskowania poprzez rozwiązywanie zagadek słuchowych dotyczących różnorodnych zawodów.

 • Nauka wykonywania czynności porządkowych – pomoc w pracach domowych.

 • Kształtowanie postawy gotowości do pomagania.

 • Wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej.

 • Kształtowanie poczucia estetyki.

 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.

 • Doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń: długi, krótki.

 • Dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.

 • Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – pieczenie pierniczków.

 • Rozwijanie zmysłów: dotyku i węchu.

 • Rozwijanie ekspresji ruchowej.

 • Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie podczas wspólnego ubierania choinki.

 • Rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.

 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy plastycznej.

 • Poznawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń.

 • Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.

 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji.

 • Eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi przy wykonywaniu gwiazdek

 • Doskonalenie liczenia i porównywanie zbiorów.

 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – potrawy wigilijne.

 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.

 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – dodatkowe nakrycie.

 • Nakrywanie do stołu – posługiwanie się określeniem tyle samo.

 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej.

 • Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowym.

  LISTOPAD

 

Tematyka: Listopadowe wspomnienia. Jesienna pogoda.  Zwierzęta domowe.  Zimno, coraz zimniej.

                                                                                 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Tworzenie ramki na zdjęcie rodzinne; podawanie nazw członków rodziny;

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez mamę i tatę;

 • Zachęcanie dzieci do rozmów z rodzicami na temat ich ulubionych zabaw i zabawek z dzieciństwa;

 • Pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych;

 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;

 • Budowanie poczucia sprawstwa;

 • Posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy;Grupowanie elementów według wielkości,Dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów;

 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion;

 • Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu;

 • Zapoznanie z pojęciami: galeria, wystawa – rozumienie wieloznaczności słów;

 • Tworzenie galerii rodzinnej; wdrażanie do zgodnego współdziałania;

 • Współdziałanie z rówieśnikami w zabawie;

 • Obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy;

 • Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;

 • Próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach

 • Rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych;

 • Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni

 • Utrwalanie nawyku oddychania prawidłowym torem oddechowym przy tworzeniu pracy plastycznej;

 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy, Ćwiczenia mięśni narządów mowy na wyrazach dźwiękonaśladowczych

 • Wzmacnianie mięśni kręgosłupa;Wzmacnianie mięśni grzbietu;

 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu;

 • Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy;

 • Liczenie w dostępnym zakresie;Grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość; przeliczanie w zakresie 1–3;

 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

 • Próby opisywania wyglądu zwierzęcia;Doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych;Utrwalanie nazw zwierząt;

 • Rozwój mowy; zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych

 • Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami;

 • Rozumienie słowa opiekun;Zapoznanie z pracą weterynarza;

 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;

 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji; radzenie sobie ze smutkiem i stresem; rozwijanie empatii

 • Interpretowanie muzyki poprzez ruch; doskonalenie umiejętności śpiewu;

 • Rozwijanie sprawności manualnej Rozwijanie umiejętności rysowania; Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej;

 • Usprawnianie narządów mowy poprzez zabawy naśladowcze oparte na zgłoskach

 • Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych

 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt)

 • Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów;

 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę);

 • Powiązanie opisu słownego z treścią obrazka;

 • Poznawanie różnych materiałów; posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki;

 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt futerkowych

 • Wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego;

 • Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt;

 

 

        Październik

 

 Tematyka:   DARY JESIENI    DBAMY O ZDROWIE    JESIENIĄ W PARKU I W LESIE                                                                                      ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY  

                                                                                 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw.

 • Wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się.

 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania.

 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców.

 • Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego; rozwijanie kreatywności; zachęcanie do podejmowania nowych wyzwań.

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych.

 • Usprawnianie małej motoryki poprzez naklejanie drobnych elementów, lepienie plasteliną

 • Zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry; kształtowanie właściwego zachowania podczas wizyty u lekarza; zachęcanie dzieci do przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim.

 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.

 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby; klasyfikacja ubrań.

 • Podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1–3; określanie, ile jest elementów.

 • Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia; zachęcanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.

 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

 • Liczenie w dostępnym zakresie; porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych.

 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami różnych orzechów (włoski, laskowy).

 • Poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy; rozpoznawanie zwierząt i podawanie ich nazw.

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią (przebarwianie się liści i ich opadanie).

 • Tworzenie obrazu do muzyki.

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku; zebranie eksponatów do kącika przyrodniczego.

 • Nabywanie odwagi w malowaniu ręką; utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych.

 • Doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce; kształcenie słuchu i poczucia rytmu.

 • Wykonanie kukiełek do teatrzyku zgodnie z poleceniem n.; próby odgrywania różnych scen z życia za pomocą kukiełek (inicjowanie zabaw teatralnych).

 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki.

 

    WRZESIEŃ

 

Tematyka:     W przedszkolu    Wakacyjne wspomnienia      Jesteśmy bezpieczni     Dbam  o siebie i środowisko  

 

Cele  wychowawczo- dydaktyczne

 • Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z N. I pozostałymi dziećmi.

 • Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci.

 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.

 • Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu.

 • Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.

 • Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych, rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach.

 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie.

 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok.

 • Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku.

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.

 • Zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą.

 • Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem.

 • Grupowanie przedmiotów według rodzajów.

 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali.

 • Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.

 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę.

 • Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw.

 • Rozumienie pojęć mały, duży.

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie.

 • Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

 • Próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za.

 • Konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.

 • Zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo.

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie.

 • Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię.

 • Układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych.

 • Rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło.

 • Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.

 • Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń.

 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej- rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.

 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała.

 • Kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych.

 • Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.

 • Rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą, uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych.

 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne.

 • Podawanie nazw i wskazywanie części twarzy, dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami.

 • Uczenie się wykonywania czynności porządkowych.

 • Wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca.

 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.

 

    Powitanka - zachęcanka do zabawy kołowej

 

            O jak wesoło, o jak radośnie                                                                                                               

            mija czas w przedszkolu!

            Podam ci rękę, podaj rękę ty,

            zróbmy koło raz, dwa,  trzy!