Publiczne Przedszkole nr 6

 

Nawigacja

Wtorek 16.04.2024

liczba odwiedzin: 1664278
 • Prosimy o zapoznanie się ze Standardami Ochrony Małoletnich.

 • ZARZĄDZENIE NR OR.0050.20.2024 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

  z dnia 17 stycznia 2024 r.

  w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski w roku szkolnym 2023/2024

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2736) na wspólne wnioski dyrektorów publicznych przedszkoli i rad rodziców zarządzam, co następuje:

 • W poniedziałek, 11 marca o godz. 8:00 ruszy elektroniczna rekrutacja do wodzisławskich publicznych przedszkoli. Potrwa ona do środy, 27 marca, do godz. 15:00. Nabór będzie realizowany przy pomocy systemu elektronicznego.

  www.wodzislawslaski.przedszkola.vnabor.pl [otwiera się w nowym oknie]

  Wypełnienie wniosku w systemie nie jest jednoznaczne z jego złożeniem – wydrukowany oraz podpisany przez rodziców wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Wraz z wnioskiem o przyjęcie należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.