Publiczne Przedszkole nr 6

 

Nawigacja

Informacje dla Rodziców Czego się uczymy? Język angielski Wychowawca podpowiada 6-latek PRACA W DOMU

Rybki


 

Grupa: RYBKI

_____________________________________________________

Zapraszam Rodziców na indywidualne konsultacje w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godziny 16.00 do 16.30  lub w  innym terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem.

Zachęcam Państwa do współpracy.

_____________________________________________________

RADA RODZICÓW:

Agnieszka Piechaczek

Katarzyna Kwiecień

Marcelina Kubieniec

Marta Oślizło

_____________________________________________________

szachy - poniedziałki 12.30 - 13.00, 13.00 - 13.30

rytmika - wtorki 12.00 - 12.30

gimnastyka korekcyjna - piątki 12.00 - 12.30

j. angielski - środy 13.00 - 14.00

_____________________________________________________

Od poniedziałku 15 czerwca br. wodzisławskie przedszkola oraz Żłobek Miejski nr 1 zostają otwarte. Placówki te będą działać w nowym reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

15 czerwca uruchamiamy wodzisławskie przedszkola, uruchamiamy je do świadczenia usług dla najmłodszych, ale w zupełnie innej rzeczywistości. Nasze przedszkola wyposażone są w niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla osób opiekujących się dziećmi. Zakupiliśmy ozonatory, którymi dezynfekujemy przestrzenie wspólne. Przedszkola przygotowane są do innej pracy, w tzw. trybie awaryjnym. (...) Uruchomienie przedszkoli to obraz naszego obopólnego zaufania, które mamy do siebie. Jeżeli ktoś z Państwa bliskich, rodzin z którymi przebywacie na co dzień czy spotykacie się, jest poddany kwarantannie lub jest w grupie osób, które mogą być przebadane w najbliższym czasie - zastanówcie się czy posłać dziecko do przedszkola. O każdej zmianie w Waszej rodzinie informujcie dyrektora placówki czy Waszego wychowawcę. To bardzo ważne, bo tylko w ten sposób będziemy mogli zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych, o bezpieczeństwo Was - rodziców i dziadków. To wyjątkowa sytuacja, która wymaga od nas współpracy. Zachęcam i proszę o tą współpracę - apeluje prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca.

link ---> https://wodzislaw-slaski.pl/przedszkola-i-zlobek-miejski-otwarte-od-15-czerwca

_____________________________________________________

 

Moi Drodzy!

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam, aby radość, przyjaźń i zabawa towarzyszyły Wam w każdym dniu.

                                                                        p. Janina Żmud

_____________________________________________________

 

Informacja od p. prezydenta M. Kiecy

Szanowni Państwo,jak widzicie, przygotowaliśmy sprzęt oraz środki ochrony osobistej dla naszych placówek oświatowych, w tym oczywiście przedszkoli. Po wielu rozmowach i konsultacjach, także z przedstawicielami służby zdrowia, podjęliśmy decyzję, iż nasze przedszkola i szkoły pozostaną jeszcze zamknięte do 14 czerwca. Taka decyzja podyktowana jest sytuacją epidemiologiczną w powiecie i regionie. Pod uwagę bierzemy przede wszystkim bezpieczeństwo Waszych dzieci, Was i pracowników przedszkoli.Obecnie ryzyko zaistnienia nowego ogniska zakażeń jest zbyt duże. Proszę zatem, uzbrójmy się w cierpliwość. Pamiętajmy, że wystarczy jeden przypadek zakażenia w grupie i kwarantanna jest nakładana na wszystkie dzieci, ich rodziny oraz pracowników.Co bardzo ważne, od 1 czerwca nauczyciele szkół podstawowych będą w pełni dostępni dla uczniów ósmych klas. Umożliwimy konsultacje zdalne oraz w szkołach.Bezpieczeństwo pozostaje najwyższym priorytetem.

_____________________________________________________

W wodzisławskich placówkach oświatowych  w dalszym ciągu będzie kontynuowana nauka zdalna.- 19.05.2020

Istnieje możliwość uruchomienia w trybie tzw. awaryjnym żłobków, przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych dla dzieci, którym rodzice, ze względu na wykonywana pracę, szczególnie w obszarach walki z pandemią, nie mogą zapewnić opieki. Biorąc jednakże pod uwagę bardzo trudną sytuację epidemiologiczną w regionie  wciąż pod znakiem zapytania pozostaje decyzja o uruchomieniu tych placówek w naszym mieście. Opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego procedury (zał. 1, 2, 3) pozwalają ocenić w jakim reżimie sanitarnym placówki w obecnym czasie w ogóle mogą funkcjonować.

 

Po rozpoznaniu potrzeb rodziców najmłodszych uczniów oraz zainteresowania konsultacjami najstarszych uczniów planujemy w tym awaryjnym systemie uruchomić placówki, ale nie wcześniej niż 1 czerwca br.

Z obiektów szkolnych sportowych udostępnione są kompleksy boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 28. Jednocześnie informujemy, że do dyspozycji mieszkańców są obiekty sportowe MOSIR-u. 

Procedura organizacji opieki w Publicznym Przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest miasto Wodzisław Śląski, w czasie pandemii COViD-19

 

RAMOWA PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU, DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI  W CZASIE PANDEMII COVID-19 

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Publicznego Przedszkola nr ……                              w Wodzisławiu Śląskim oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.
 2. Celem procedur jest:
 1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
 2. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
 1. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 § 1

 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
 3. Organizuje pracę personelu na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 
 4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić dziecko do przedszkola w czasie pandemii.
 5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej deklaracji stanowiącej załącznik 2.
 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika i oznacza pomieszczenie jako izolatka.
 7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (np. rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 
 8. Dopilnowuje, aby przy wejściu głównym umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,  a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne w płynie oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych  i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce). 
 9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki także w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 10. Dopilnowuje, aby w pomieszczeniach przedszkola wisiały instrukcje jak prawidłowo zdejmować rękawiczki jednorazowe i maseczki.
 11. W przypadku korzystania z sprzętu terenowego przez grupę dzieci zapewnia dezynfekcję urządzeń.
 12. Zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw po zakończonym dniu pracy przedszkola, a w przypadku większej ilości grup niż jedna po każdym pobycie dzieci na placu zabaw.

§ 2

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie, z odnotowaniem na wyznaczonej liście. 
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 5. Pracują  wg  ustalonego  przez  dyrektora  harmonogramu.
 6. Kadra pedagogiczna:
 1. organizuje działania opiekuńczo – wychowawcze i w miarę możliwości dydaktyczne,
 2. wyjaśnia dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone, komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa,
 3. instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk, przypominają i dają przykład,
 4. zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem,                    po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza,
 5. przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu/plac zabaw,
 6. organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu/placu zabaw w przedszkolu tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą,
 7. unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednym urządzeniu na placu zabaw,
 8. sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi,
 9. organizują w miarę możliwości codzienne zabawy ruchowe  przy otwartych oknach.
 1. Osoba wyznaczona mierzy przed wejściem do przedszkola /lub w wiatrołapie/strefie wejścia  dzieciom temperaturę za pomocą bezdotykowego termometru, dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, pracownika u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u innych pracowników zgłasza ten fakt do dyrektora przedszkola.
 2. Personel obsługi:
 1. usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,  jak np. pluszowe zabawki, dywany,
 2.  wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
 3.  wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
 4. dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków,
 5. czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 1. Pracownik kuchni oraz intendentka: przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia ponadto:
 1. wykonują zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy, 
 2. oprócz środków higieny osobistej (fartuchów) stosują rękawiczki,
 3. utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
 4. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz zmywalni,
 5. intendentka dba o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko intendentka.  Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku magazynu,
 6. intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców, oraz zakupy, które w odpowiedni sposób dezynfekuje. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.

 § 3 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2.
 2. Przekazują dyrektorowi lub opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. 
 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
 6. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.  
 7. Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 
 8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 11. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów z przedszkola.

§ 4 

PRACA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki pomiędzy godzinami od ……. do …….. są zamknięte.
 2. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
 3. Ograniczenie liczebności grup:
 4. pierwszeństwo z możliwości skorzystania z miejsca w przedszkolu mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 5. jest możliwość otwarcia …... grup przedszkolnych, liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do …. w jednej grupie i do ….w kolejnej (zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m,
 6. w związku z powyższym placówka jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę …… dzieciom,
 7.  obecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować dyrektorowi  dwa dni wcześniej do godziny 12.00 (telefonicznie  lub mailowo).
 8. Przyprowadzanie i odbiór  dzieci z przedszkola:
  1. tylko  jedna  osoba  przyprowadza  dziecko  do  przedszkola  i  przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce,
  2. wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do placówki rodziców i opiekunów,
  3. w placówce przebywają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola,
  4. rodzic przyprowadza dziecko do drzwi placówki w maseczce, a pracownik dyżurujący przy wejściu do przedszkola dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku. Jej odczyt zapisuje na liście wejść. Jeżeli temperatura ciała dziecka wynosi 37,5 st. lub więcej – dziecko nie zostaje przyjęte do placówki. Następnie jeżeli temperatura ciała dziecka jest właściwa odbiera dziecko od rodzica  prowadzi do szatni, gdzie dziecko zostawia ubranie wierzchnie, zmienia obuwie i przechodzi do sali zabaw.
  5. jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej, pracownik  ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie,
  6. w taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z przedszkola, opiekun ubiera dziecko mierzy temperaturę i oddaje dziecko rodzicom,
  7. rodzic odprowadza  dziecko do drzwi przedszkola, nie wchodzi do środka. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu  do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min.  2 metry.  Jeżeli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka należy zachować odstęp od innych dzieci i rodziców,
  8. dzieci przyprowadzane są do godziny 8:30. Po jej upływie wietrzone  są pomieszczenia szatni i dezynfekowane .
 9. Zgodnie z zaleceniami GIS – wietrzenie odbywa się co godzinę, nawet w trakcie zabaw. Jeżeli temperatura na to pozwoli okna będą jak najczęściej otwierane.
 10. W zależności od warunków pogodowych dzieci spędzają czas na placu zabaw lub na tarasach.
 11. Ubrania awaryjne ( na zmianę), rodzice dostarczają do placówki.
 12. Wprowadza się zakaz wnoszenia zabawek  do placówki.
 13. W ciągu dnia dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody pod nadzorem opiekunów, wycieranie dłoni odbywa się przy użyciu ręczników papierowych.
 14. Dzieci i pracownicy w placówce przebywają bez maseczek ochronnych. Jeżeli pracownik zdecyduje się na maseczkę czy przyłbicę, przedszkole zapewnia środki ochronne.
 15. Monitoring czynności higienicznych stanowi załącznik nr 3 do procedury.
 16. Prowadzona jest dzienna lista osób przybywających w tym samym czasie w przedszkolu – karta monitorowania obecności stanowiąca załącznik nr 4

§ 5

 PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Dyrektor i pracownicy przedszkola zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 
 2. Pracownik przedszkola, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

duszność,

stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),

objawy przeziębieniowe,

gorączka,

kaszel,

duszności i kłopoty z oddychaniem,

bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

- nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

- O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość.

- Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.

- Pracownik, będący w pracy u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem       lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

- zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia,

- dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki,

- dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa. 

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

- pracownik  bezzwłocznie odizolowuje dziecko  do tzw. izolatki - wyznaczonego pomieszczenia,

- pracownik  bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki,

- pracownik pozostający z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości,

- pracownik pedagogiczny zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

- dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w  przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki,

- pracownik pedagogiczny bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, 

- dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, zanim wyda dziecko rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, celem uzyskania wytycznych postepowania, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999, 112, 324539880.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.

_____________________________________________________

Funkcjonowanie przedszkoli i żłobków- informacja

W związku z sytuacją epidemiologiczną w regionie oraz małym zainteresowaniem rodziców najwcześniej od 25 maja br. w mieście Wodzisław Śląski zostaną uruchomione przedszkola i żłobek miejski.

Opracowane zostały w tym celu procedury, z którymi rodzice i pracownicy powinni się zapoznać. Procedury zostaną opublikowane na stronach internetowych przedszkoli i miasta.

 Z uruchomieniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III i zajęć specjalistycznych w szkołach podstawowych wstrzymujemy się do momentu ukazania się odpowiednich rozporządzeń. Jesteśmy w stałym kontakcie  z dyrektorami placówek.

Link:

https://wodzislaw-slaski.pl/funkcjonowanie-przedszkoli-i-zlobkow?fbclid=IwAR3QS7J77zX8cCLOfx-Rq6IHOrR0MBKgQRb9F6mkyJNXaNtqDrswpk1mlYM

_____________________________________________________

Wiadomość od prezydenta Mieczysława Kiecy- 30.04.2020

Szanowni Mieszkańcy, Rodzice maluchów,

patrząc przede wszystkim na bezpieczeństwo Waszych dzieci, bezpieczeństwo Wasze oraz pracowników przedszkoli i żłobka, Waszych i ich rodzin, mając również na uwadze Wasze potrzeby i troski, przymierzamy się do awaryjnego otwarcia placówek opiekuńczych w trybie AWARYJNYM nie wcześniej niż 18 maja!

❗W przyszłym tygodniu przedszkola nie ruszą. W ciągu najbliższych dni będziemy pracować i solidnie śledzić sytuację w mieście i regionie. Dziś pewnej decyzji podjąć nie możemy. O wszystkim dowiecie się Państwo do końca przyszłego tygodnia – śledźcie nasze komunikaty.

❗ TRYB AWARYJNY oznacza zapewnienie opieki tylko najbardziej potrzebującym dzieciom. Nie ma i nie może być mowy o pracy przedszkoli w trybie, jaki znamy sprzed epidemii. Jeśli to będzie możliwe, opiekę będziemy się starali zabezpieczyć w pierwszej kolejności dla dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia, służbach porządkowych.

❗Szczegółowo analizujemy wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej w związku z decyzją administracji rządowej o możliwości otwarcia przedszkoli oraz instytucji kultury od połowy przyszłego tygodnia.

❗Zanim uruchomimy jakąkolwiek placówkę, musimy zasięgnąć opinii służb epidemiologicznych, nadzoru pedagogicznego oraz lekarzy – w tym naszego Sanepidu i szpitala, a także zapytać Was, rodziców, i nauczycieli o wiele szczegółów.

❗ Co ważne, musimy rozeznać sytuację, ilu rodziców i opiekunów gotowych będzie posłać swoje pociechy do przedszkola i jak ewentualnie będzie to wpływało na warunki bezpieczeństwa i higieny w placówkach. Dlatego też wychowawcy będą się z Wami kontaktować w tej sprawie w przyszłym tygodniu.

❗Czekamy na publikację przepisów prawnych, a także szczegółową ocenę stopnia przygotowania naszych placówek do uruchomienia w trybie awaryjnym.

❗Czasu jest mało, a przygotowań sporo. Przede wszystkim placówki muszą zostać odpowiednio przygotowane - ponownie zdezynfekowane i poddane ozonowaniu, niektóre zabawki muszą być usunięte, a magazyny żywności muszą być uzupełnione. Będziemy musieli przygotować podział opieki na grupy w taki sposób, aby zapewnić najlepsze warunki bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom, a także Wam.

❗Nie jesteśmy w stanie z pełną odpowiedzialnością wznowić zajęć w przedszkolach wcześniej. Czas jest nam nie tylko niezbędny, by przygotować placówki dla Waszych dzieci, ale by zapewnić jak największe prawdopodobieństwo, że będą one tam całkowicie bezpiecznie. Proszę Was o wyrozumiałość.

_____________________________________________________

Decyzją Ministra Oświaty Dariusza Piontkowskiego szkoły, żłobki, przedszkola zostaną zamknięte do 24 maja.

_____________________________________________________

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, rodzinnego ciepła, smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz mnóstwa wiosennego słońca.

Wych. Paulina, Ewelina, p. Karolina i p. Agnieszka

_____________________________________________________

Informujemy, że zgodnie z decyzją premiera M. Morawieckiego - przedłużone zostają wszystkie obostrzenia dotychczas wprowadzone przez Rząd.

Została podana informacja, że do 26 kwietnia zostaje zawieszona działalność żłobków, przedszkoli oraz szkół.

_____________________________________________________

Od dnia 02.04.2020 można kontaktować się z przedszkolem w celu uzyskania informacji o wysokości zapłaty za miesiąc marzec.

_____________________________________________________

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM:

Prosimy, by kontaktowali się Państwo z przedszkolem telefonicznie lub poprzez e- mail:

pp6@wodzislaw-slaski.pl

W wiadomości można pozostawić swój numer kontaktowy. Oddzwonimy.

Sekretariat jest czynny w godz. 8.00 do 12.00

_____________________________________________________

 

MEN:

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia i nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

 Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca2020r. do 10 kwietnia 2020r.

_____________________________________________________

ZOSTAŃ W DOMU!

 

APEL do dzieci, młodzieży i ich rodziców!

Od poniedziałku- tj. 16 marca wszystkie szkoły i przedszkola w Polsce będą zamknięteUczniowie wrócą do nauki 14 kwietnia 2020. Ta decyzja spowodowana jest obecną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS- Co-V- 2.

_____________________________________________________

Ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych wprowadzili od piątku stan epidemii w Polsce. Rząd przedłużył do Wielkanocy zamknięcie szkół i przedszkoli oraz wprowadził obowiązek realizowania podstawy programowej. W związku z tym, systematycznie dodaję dla Państwa posty w grupie PP6 RYBKI na Facebook'u abyście Państwo mogli przekazywać wiedzę swoim dzieciom. Rodziców, którzy nie posiadają konta w serwisie społecznościowym Facebook proszę o sprawdzanie zakładki "Bawimy i uczymy się w domu".

wych. Paulina

_____________________________________________________

Zachęcam rodziców, którzy mają Facebooka o dołączenie do naszej grupy
PP6 RYBKI

_____________________________________________________

WAŻNE TELEFONY!!!

785 936 264  Zarządzanie Kryzysowe w Mieście

601 499 841  tel. alarmowy Sanepid całodobowy

INFORMACJE:

Izba przyjęć w Wodzisławiu Śląskim przyjmuje tylko DOROSŁYCH

Szpital w Rydułtowach DZIECI

_____________________________________________________

Zawieszenie zajęć wychowawczo- dydaktycznych trwać będzie

 od 12 do 25 marca 2020. 

_____________________________________________________

         

Dziękujemy serdecznie Radzie Rodziców Publicznego Przedszkola nr 6 (a w szczególności przewodniczącej- pani Basi Piątek) za piękne kwiaty i życzenia z okazji Dnia Kobiet.
                                                                                             Personel przedszkola

 

_____________________________________________________

23 marca będziemy obchodzić „Powitanie wiosny”. W tym celu prosimy wszystkich rodziców, by założyli swojemu dziecku w tym dniu ubrania w kolorze zielnym. Nasze przedszkole dba o środowisko, więc zachęcamy także, byście wykonali rodzinnie w domu kwiat z odpadów np. butelki plastikowej, gazety, rolki po papierze toaletowym itp. Jeśli pogoda nam pozwoli- dzieci pójdą na spacer z tymi kwiatami a potem „zasadzą” je w ogrodzie czekając na prawdziwą wiosnę.

_____________________________________________________

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości Dnia Babci i Dziadka służąc swoją pomocą w obsłudze naszych gości czy w przygotowaniu poczęstunku.     

W szczególności podziękowania kierujemy do pań, które:

upiekły ciasta: p. Ani- mamie Oli, p. Agnieszce - mamie Lenki, p. Agnieszce- mamie Amelki H., p. Agacie - mamie Laury - za upieczenie babeczek dla dzieci.

-herbaty: p. Agnieszka -mama Lenki, p. Agnieszka - mama Kuby R.

-cukier: p. Agata - mama Laury

-mleko: p.Michasia - mama Emilki B.

-cytryny: p. Agnieszka - mama Lena

-napoje: p. Agnieszka - mama Zosi, p. Agnieszka - mama Kuby R.

-kawę kupiła p. Agnieszka - mama Zuzi, p. Agnieszka - mama Kuby R.

-smakołyki: p. Agnieszka - mama Kuby R., p. Karolina - mama Agatki

-za obsługę gości BARDZO dziękuję p. Ani - mamie Oli

_____________________________________________________                                         

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STOMED’ organizuje przegląd stomatologiczny dla dzieci przedszkolnych.

Lekarz dentysta przebada stan jamy ustnej i zębów u dzieci..

Badanie to jest bezpłatne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Warunkiem uczestnictwa dziecka jest pisemna zgoda rodziców (otrzymają Państwo druki od wychowawców) oraz potwierdzenie ubezpieczenia społecznego (PESEL).

Etap diagnostyczny odbędzie się w przedszkolu i będzie poległa na prelekcji z zakresu profilaktyki  i higieny jamy ustnej oraz przeglądzie stomatologicznym.

Każdy uczestnik badania otrzyma informację zwrotną z zaleceniami do dalszego postępowania.

_____________________________________________________

Zaproszenie!

Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków na uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka", która odbędzie sie 10.02.2020r. o godz. 10.00.

Bardzo proszę o informację ile babć i dziadków odwiedzi nasze przedszkole podczas uroczystości.

Jeżeli ktoś z Państwa jest chętny upiec ciasto proszę zgłosić się u wychowawcy, mile widziane będą również napoje, kawa, herbata i inne smakołyki.

_____________________________________________________

     U p. intendentki można odbierać zdjęcia z balu. 

Album zawiera:

3 indywidualne zdjęcia w różnych formatach 

1 zdjęcie panoramiczne- grupowe

Cena albumu wynosi 35zł.

Rodzice nie są zobligowani do wykupu zdjęć.

_____________________________________________________

Z okazji ferii zimowych życzymy Wam bezpiecznego i pełnego atrakcji wypoczynku. Niech ten wspaniały czas umożliwi Wam pełne korzystanie z uroków zimy, dostarczy niezpamnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć.

_____________________________________________________

W  dniu 08.  01.2020  zajęcia  taneczne odbędą się w karnawalowej atmosferze.  W  związku  z  tym  prosimy,  by  dzieci  miały możliwość
przebrania się w ulubiony strój.

_____________________________________________________

"Dżungla, dżungla- taka wielka dżungla- bambusowe zwoje dzikich lian..."

Zapraszamy wszystkie nasze przedszkolaki na bal przebierańców
w dniu 07 stycznia 2020r. (tj. w najbliższy wtorek).
Od godz. 8.00 fotograf będzie wykonywał pamiątkowe zdjęcia,
a bal rozpocznie się po śniadaniu czyli o godz. 9.00.

_____________________________________________________

Informujemy, że od 01.01.2020 obowiązują nowe stawki za wyżywienie dziecka w przedszkolu:

- śniadanie: 2,40zł.

- obiad: 4,00zł.

- podwieczorek: 1,60zł.

Razem: 8,00zł dziennie

_____________________________________________________

 •     U p. Intendentki można zakupić zdjęcia dzieci z Mikołajem. Można zakupić pojedynczo dowolne zdjęcia lub komplet zdjęć.

Ceny:

- zdjęcie formatu: 20x 30- 19zł.- 1 szt.

- zdjęcie formatu: 15x 21- 12zł.- 2 szt.

- zdjęcie formatu: 10x 15- 7zł.- 2 szt.

- zdjęcie grupowe- 9zł.  1 szt.

Komplet zdjęć: 45zł.

_____________________________________________________

Nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Bezpiecznej Placówki Oświatowej.

_____________________________________________________

Wigilijka przedszkolna odbędzie się 19 grudnia. Proszę, w tym dniu ubrać dzieci odświętnie i przynieść opłatek.  

 

7 stycznia odbędzie się balik karnawałowy. Proszę o przygotowanie dla dzieci strojów.

_____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

  9 grudnia odwiedziła nas Pani Agata - mama Laury. Pani Agata przyniosła ze sobą wcześniej upieczone pierniczki, lukier i całe mnóstwo ozdób! Dekorowanie ciasteczek bardzo się dzieciom podobało, przedszkolaki z ogromnym zapałem i zaangażowaniem zabrały się do pracy! Zabawa była doskonała, a pierniczki wyszły przepiękne. Bardzo dziękujemy Pani Agato!

_____________________________________________________

Drodzy rodzice! Jeżeli ktoś z Państwa byłby chętny podarować naszej grupie żywą lub sztuczną choinkę, bylibyśmy bardzo wdzięczni.

_____________________________________________________

 

Zmiana godzin rytmiki: 12.00 - 12.30

_____________________________________________________

heartBardzo serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom, którzy podarowali wszelkie słodycze, drobiazgi do naszego kalendarza adwentowego!

_____________________________________________________

heartDziękujemy serdecznie za włączenie się do akcji: "Pełna miska dla schroniska":

Złożyli Państwo dary w postaci: karmy suchej i mokrej, kocy, ręczników oraz zabawek.

_____________________________________________________

   

W dniu wczorajszym grupy: Motylki, Słoniki i Rybki spotkały się z mł. asp. Piotrem Radzikiem- policjantem pracującym w III Komisariacie Policji w Gliwicach. Pan Piotr jest tatą Dominiki z gr. Muchomorków. Przyjechał do przedszkola, by dzieci mogły spotkać się m.in. ze Sznupkiem- maskotką śląskiej Policji.

Podczas spotkania pan Piotr przypomniał dzieciom podstawowe zasady ruchu drogowego, zachowania się podczas spotkania z obcym człowiekiem. Dzieci odegrały scenki – ćwiczyły zachowanie się podczas sytuacji, gdy obcy namawia dzieci do otwarcia drzwi domu i wpuszczenia go do środka, utrwalały numery alarmowe: 997, 998, 999, 112.

Pan policjant uczył przedszkolaki zachowania się podczas spotkania z agresywnym psem. Dzieci przyjmowały pozycję żółwia chroniąc kark i uszy przed zębami psa. Przedszkolaki obejrzały także kilka filmów edukacyjnych utrwalających ich wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych. Otrzymały odblaski ratujące życie.

Dziękujemy panu Piotrowi za cenną lekcję.

_____________________________________________________

W nadchodzącym tygodniu czeka nas wiele atrakcji.

Zachęcamy wszystkie przedszkolaki do udziału:

w poniedziałek-  25.11-  dzieci wezmą udział w przedstawieniu teatralnym o Olafie

w środę- 27.11- odbędzie się edukacyjny koncert muzyczny

- w czwartek- 28.11- dzieci spotkają się ze Sznupkiem- maskotką śląskiej Policji

- w piątek- 29.11.- obchodzić będziemy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu rodzice przedstawią teatrzyk, w którym będą aktorami. Uprzejmie prosimy, by w tym dniu wszystkie dzieci przyniosły do przedszkola swoja ulubioną maskotkę- pluszowego misia.

_____________________________________________________

Chciałabym zrobić dzieciom kalendarz adwentowy, w którym umieszczone będą karteczki z zadaniami do wykonania i zagadkami. Dzieci ucieszyłyby się również z różnych drobiazgów, dlatego zwracam się do Państwa o pomoc. Jeżeli ktoś z Państwa byłby chętny zakupić dla 25 dzieci jakiś drobiazg (cukierki, lizaki, długopisy, zeszyty, kolorowanki itp.) byłabym bardzo wdzięczna, a dzieci przeszczęśliwe. 

wych. Paulina

_____________________________________________________

W poniedziałek tj. 25.11 obchodzimy Dzień Pluszowego Misia, bardzo proszę, aby dzieci w tym dniu przyniosły swojego misia do przedszkola. 

_____________________________________________________

W piątek grupa Rybek gościła Panią Martę - mamę Milenki. Pani Marta z zamiłowania jest chemikiem. Robiliśmy musujące kule do kąpieli. Mieszaliśmy sodę oczyszczoną z kwaskiem cytrynowym i odrobiną oleju. Później wkładaliśmy tak przygotowaną miksturę do plastikowych kulek i czekaliśmy aż staną się twarde i gotowe do użycia.

DZIĘKUJEMY!!!

_____________________________________________________

Zmiana godzin zajęć szachowych: 
I grupa: godz.12.30-13.00,

II grupa: godz. 13.00-13.30.

___________________________________________________

Zapraszam chętnych rodziców do indywidualnych konsultacji w celu omówienia diagnozy dojrzałości szkolnej, 26 listopada od 16.00 do 16.30 oraz 27 listopada od 13.00 do 15.00.
Proszę zarezerwować sobie wybraną godzinę u wychowawcy.

___________________________________________________

!! ZAPROSZENIE !!
Jeżeli chcą Państwo poczuć prawdziwy klimat DZIKIEGO ZACHODU, rozerwać się przy muzyce country oraz brać udział w zawodach to zapraszam serdecznie na zajęcia otwarte w naszym przedszkolu - 27.11.2019 (środa) o godz. 15.30.
Obowiązuje strój KOWBOJSKI lub INDIAŃSKI (może to być cały strój lub element np. kapelusz lub pióropusz).
Przebierają się dzieci i rodzice !!
PS. Ze względów organizacyjnych proszę zgłosić u wychowawcy grupy kto będzie.

___________________________________________________

W poniedziałek 18. 11.2019 od  godz. 10.30 firma FOTO GAMA będzie wykonywać wszystkim dzieciom zdjęcia do sesji kalendarz. Kalendarz będzie 12- stronicowy w cenie 37zł. Wykup kalendarzy nie jest obowiązkowy!

___________________________________________________

Bardzo proszę, aby na piątek tj. 15.11, dzieci przyniosły plastikowy kubeczek po serku, jogurcie i tzw. gumkę recepturkę.

___________________________________________________

Dziękuję bardzo za zaangażowanie się w akcję: "Prezent pod choinkę".

Nasza grupa przygotowała 3 paczki. 

Rzeczy do paczek (słodycze, artykuły szkolne) oraz pieniądze podarowali:

 • rodzice Laury,
 • rodzice Antosi,
 • rodzice Kuby M.

_____________________________________________________

Jeżeli ktoś z Państwa byłby chętny wziąć udział w teatrzyku na "Dzień Misia", proszę zgłosić  to u wychowawcy grupy. Bardzo proszę o zaangażowanie.

_____________________________________________________


8 listopada będziemy uczestniczyli w akcji "Szkoła do hymnu". Prosimy rodziców o odświętny  ubiór dla dziecka.

_____________________________________________________

 Gratulacje dla Agatki za zdobycie wyróżnienia w konkursie plastycznym "Wiersze malowane". Życzymy dalszych sukcesów!

 Gratulacje dla Laury za zdobycie wyróżnienia w konkursie plastycznym "Zwierzaka mam i o niego dbam". Życzymy dalszych sukcesów!

____________________________________________________

Akcja charytatywna: „Prezent pod choinkę”

Nasze przedszkole dołącza do akcji: prowadzonej przez Centrum Misji i Ewangelizacji  „Prezent pod choinkę”. Każda z grup w naszym przedszkolu pragnie przygotować przynajmniej jedną paczkę- prezent świąteczny dla dziecka  z najbiedniejszych  rodzin z Ukrainy, Białorusi i Rumunii.

Akcja polega na tym, że każda grupa do dowolnego pudełka po butach (pięknie oklejonego) włoży różne artykuły mogące sprawić w/w dzieciom radość.

 Mogą to być:

- słodycze: (z datą ważności przynajmniej od czerwca 2020)!

- zabawki ( maskotki, laleczki, samochodziki itp.)- wykluczone są takie  o charakterze militarnym!

- artykuły higieniczne (np. szczoteczka, pasta do zębów, mydło, grzebień, szczotka, dezodorant itp.)

- odzież i dodatki (bielizna, skarpety, rajstopy, czapki, rękawiczki itp.)

- artykuły szkolne: (zeszyty, długopisy, kredki, piórniki, linijki itp.)

CO NIE MOŻE BYĆ PREZENTEM?

artykuły intensywnie pachnące, artykuły łatwo psujące się, wrażliwe na ciepło, artykuły spożywcze inne niż słodycze (cukier, mąka, makaron, konserwy itp.), leki i witaminy, za­bawki i publikacje o charakterze militarnym

WSZYSTKIE RZECZY MUSZĄ BYĆ NOWE- NIEUŻYWANE!

Prosimy Was rodzice, byście wsparli tę akcję poprzez przynoszenie do swoich grup w/w rzeczy lub wpłatę „przysłowiowej złotówki” na pokrycie kosztów organizacji akcji oraz transportu (1 PACZKA= 10zł. opłaty). 

AKCJA trwa w naszym przedszkolu do dnia 04.11.2019 włącznie.

Później przekażemy paczki do koordynatora lokalnego tj. Parafii E- A  w Wodzisławiu Śl.

Przydatne link:

 1. Jak zrobić prezent? :

https://cme.org.pl/prezent/jak-zrobic-prezent/?fbclid=IwAR26JRoWVO_LUHh--FCH2oSen3ccAa2GYn0hc30OXe6qxHqzl-LWYECFaZA

Liczymy na Was drodzy Rodzice!

_____________________________________________________

W poniedziałki od godziny 14.00 do 14.30 dzieci (Agata, Zosia, Milena, Lenka, Kuba R., Wiktor, Mikołaj, Laura i Emilka B.) mają zajęcia szachowe. Bardzo proszę rodziców, aby w tym dniu swoje pociechy odbierać po zajęciach.

Pozostałe dzieci z grupy mają zajęcia od 14.30 do 15.00.

_____________________________________________________

Jeżeli ktoś z Państwa jest chętny do upieczenia ciasta na sprzedaż Mikołajkową proszę zgłosić to u wychowawcy. Terminy dostarczania ciast to: 31.10, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11. Serdecznie proszę o pomoc.

_____________________________________________________

heartSerdecznie dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za życzenia, kwiaty i słodkości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

                                                                            wych.Paulina, Ewelina i p. Agnieszka

_____________________________________________________

 

  U intendentki można odebrać zdjęcia wykonane przez "Fotogamę"- sesja- Gwiazdy- album- 32zł. Wykup zdjęć nie jest obowiązkowy.

_____________________________________________________

Bardzo proszę, aby w poniedziałek tj. 14.10 dzieci przyszły ubrane elegancko 
(biała bluzka/koszula i ciemny dół) z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

_____________________________________________________

 

Nasze przedszkole bierze udział w akcji ekologicznej: "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Akcja polega na zebraniu starych, nieużywanych kompiuterów, telefonów, tabletów, monitorów, sptzętu RTV, AGD oraz zużytych baterii i tuszy atramentowych. 
Akcja trwać będzie w dniach: 07.10- 31.10.2019

_____________________________________________________

16 października o  godz. 9.00  odbędzie się koncert muzyczny

- JESIEŃ MALOWANA DŹWIĘKIEM / wiolonczela - próba opisania jesiennych zjawisk za pomocą dźwięków/

_____________________________________________________

Nasze przedszkole bierze udział w zbiórce elektrośmieci.

Akcja trwa od 7 do 31 października. Zbieramy: komputery, drukarki,  sprzęt RTV i AGD, baterie itp. / szczegóły na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/. Dzięki zbiórce przedszkole może doposażyć się w sprzęt sportowy lub biurowy. 

_____________________________________________________

heartSerdecznie dziękuję Rodzicom i Dzieciom za życzenia urodzinowe i kwiaty.

wych. Paulina

_____________________________________________________

W najbliższy piątek w naszej grupie w ramach zajęć "W zdrowym ciele zdrowy duch" odbędzie się OLIMPIADA PRZEDSZKOLNA.

Proszę, aby w tym dniu dzieci miały założoną NIEBIESKĄ koszulkę.

_____________________________________________________

Zapraszam chętne dzieci do udziału w bezpłatnych zajęciach taneczno- ruchowych w dniu 02.10.2019 od godz. 15.00 do 15.30. Zainteresowanych rodziców zapraszam na krótkie spotkanie organizacyjne o godz. 15.35.

Janina Żmud

_____________________________________________________

Pola Nadziei. Tu rozkwita dobro.

W czwartek tj. 26 września dzieci będą sadzić cebulki żonkili w ogrodzie przedszkolnym w ramach akcji Pola nadziei.

Pola Nadziei to kampania, która ma na celu promowanie niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum oraz rozwój wolontariatu.

Pola Nadziei są elementem międzynarodowego programu powołanego do życia przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Są to działania podejmowane wyłącznie przez hospicja na terenie całej Europy.

Przyjaciele hospicjów – firmy, szkoły i przedszkola organizują się i jesienią wspólnie sadzą cebulki żonkili, które są symbolem nadziei. Kiedy wiosną kwiaty zakwitną, tworzą całe pola nadziei, następnie ścięte, rozdawane są na ulicznych kwestach. Zebrane w ten sposób środki pozwalają na zaspokajanie najważniejszych potrzeb podopiecznych hospicjum.

_____________________________________________________

  W następny czwartek tj. 03 października firma FOTOGAMA wykona dzieciom sesję
fotograficzną  pt.:
"Gwiazdy".  Cena za zakup kompletu  zdjęć  w  zimowej  scenerii (2
zdjęcia formatu 10x 15 i jedno zdjęcie 15x 21)
wynosi 32zł. Rodzice nie
są zobligowani do wykupu zdjęć.

_____________________________________________________

1 października tj. wtorek, wychodzimy do kina "Pegaz" WCK na serial "Basia" w ramach cyklu spotkań programu "Nowy Horyzont Edukacii Filmowej - Chodzę do kina". 

Bardzo proszę w tym dniu ubrać dzieci odpowiednio do pogody.

 _____________________________________________________

W najbliższym tygodniu będziemy rozmawiać o owocach i warzywach. W związku z realizowaną tematyką bardzo prosimy, aby każde dziecko przyniosło do przedszkola OWOC i WARZYWO.

_____________________________________________________

Piłkarska Akademia Przedszkolaka

Zaprasza na zajęcia dzieci w wieku 4 – 6 lat.

Akademia przedszkolaka to miejsce dla najmłodszych miłośników piłki nożnej. To tutaj młody piłkarz stawia swoje pierwsze kroki, ucząc się Piłki Nożnej poprzez gry i zabawy tematyczne!

Dzieci czerpią z treningów mnóstwo radości.

RODZICU- zapisz swoje dziecko n próbne zajęcia w AP Football Stars!

biuro@footballstars.com.pl

lub zadzwoń: 787- 800- 311

.................................................................................................

 heartDziękujemy mamie Laury za upieczenie pysznych babeczek na Dzień Przedszkolaka, a mamie Giulietty i Oli za słodycze.

heartDziękujemy rodzicom Emilki K. i Mai za dynie ozdobne.

heartDziękujemy mamie Mai, za podarowanie materiałów plastycznych - blok kolorowy, farby, papier do wycinanek, papier ksero pastelowy, bazgrownik, plastelina, pastele. 

____________________________________________

Koszt zajęć z Ronin Kid wynosi 55 zł miesięcznie (8 zajęć). Pierwsze i drugie zajęcia (17 i 19 września 2019) są bezpłatne. Następnie p. Robert - zwoła zebranie rodziców, na którym wyjaśni zasady odpłatności itp. 

____________________________________________

Jeżli ktoś z Państwa ma dynie, chętnie przyjmiemy do kącika przyrodniczego. 

____________________________________________

24 września tj. wtorek, wychodzimy do biblioteki na teatrzyk pt. "Kot w butach". Bardzo proszę w tym dniu ubrać dzieci odpowiednio do pogody.

____________________________________________________

Już w najbliższy piątek tj. 20 września obchodzić będziemy w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W tym dniu zorganizujemy dla wszystkich dzieci dystkotekę.

W związku z tym prosimy Was rodzice, byście przygotowali dla swoich pociech dowolny strój lub element stroju (np. wymyślną fryzurę, perukę, krawat, opaskę itp.).

W tym dniu (zaraz po śniadaniu) w grupach: Rybki i Słoniki odbędzie się Pasowanie na „starszaka” i na „przedszkolaka”. Podczas pasowania obowiązują stroje galowe. Po pasowaniu dzieci z w/w grup przebiorą się w przygotowane przez Państwa  stroje dyskotekowe i będą brały udział w ogólnoprzedszkolnej zabawie.
 

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zakupić słodki poczęstunek dla dzieci bardzo proszę o kontakt z wychowawcą.

_____________________________________________________

heartDziękuję mamie Laury, za podarowanie materiałów plastycznych - 600 kolorowych arkuszy papieru oraz foto kolorowanek 

_____________________________________________________

27 września odbędzie się teatrzyk dla dzieci. Bardzo proszę o wpłatę 3zł u wychowawcy.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek i czwartek od 15 do 15.45 (dla  nowych osób dwa zajęcia są bezpłatne). Prosimy o kontakt z prowadzącym - trenerem: Robert Szindler: 502- 671- 485

Zapraszamy dziewczynki i chłopców do zapisów na zajęcia.

________________________________________________________________

Bardzo proszę o zgłoszenie u wychowawcy, chęć zapisania dziecka na zajęcia sportowe RONIN.

________________________________________________________________

Czego potrzebują przedszkolaki?

 • obuwie zmienne (ze sztywną podeszwą, antypoślizgowe, łatwe do samodzielnego ubrania i ściągnięcia przez dziecko),
 • chusteczki higieniczne (suche i mokre),
 • szczoteczka do zębów, pasta do zębów, kubeczek. Przyniesione rzeczy powinny być podpisane imieniem,
 • strój gimnastyczny najlepiej w worku,
 • piórnik (kredki "bambino", ołówek, gumka do gumowania, 2szt. kleju w sztyfcie),
 • teczka (zapomniałam wspomnieć o niej na zebraniu :-))
 • ryza papieru ksero.

________________________________________________________________

 

Bardzo proszę, przynieść na poniedziałek 2.09 komplet wypełnionych dokumentów (zgody, upoważnienia). Rodzice, którzy nie byli na zebraniu, proszę w poniedziałek odebrać u wychowawcy dokumenty do wypełnienia.

________________________________________________________________

   W związku z rozpoczęciem nowego roku  szkolnego 2019/2020-   29 sierpnia 2019r. (tj. w czwartek) o godz. 15.30  zapraszamy Rodziców wszystkich  dzieci    na zebranie ogólne – organizacyjne, a następnie  na zebrania grupowe z wychowawcą dziecka.  Obecność  Rodziców  jest obowiązkowa.  Na  spotkanie  zapraszamy  tylko   Rodziców  lub  reprezentujące  ich osoby  dorosłe.