Publiczne Przedszkole nr 6

 

Nawigacja

 • Zbiórka darów dla Ukrainy!

  https://wodzislaw-slaski.pl/lista-produktow-przekazywanych-na-rzecz-ukrainy

   

  W związku sytuacją u naszych sąsiadów na Ukrainie, nasze przedszkole włącza się w akcję pomocy obywatelom Ukrainy.

  Liczymy, że nie przejdą Państwo obojętnie obok ludzkiej krzywdy, która ma miejsce tuż za naszą wschodnią granicą.

   

  EDIT: dotyczący zbiórki!

  Prezydent Miasta wskazał, iż punktem zbiorczym zbiórek jest WCK. Tam zlokalizowany jest w tej chwili magazyn. Z tego miejsca zebrane rzeczy będą transportowane do Ukrainy. Wszystko, co dostarczone zostanie do jutra- do godz. 17.00 będzie przetransportowane we wtorek (1 marca) zabezpieczonym konwojem do Ukrainy. Zebrane rzeczy trafią do Zgromadzenia św. Andrzeja Apostoła w Iwano- Frankiwsku, w którym przebywają kobiety z dziećmi z ostrzelanych terenów!

  Co jest potrzebne?

  Odzież i okrycie:

  Koce zwykłe i termiczne

  Śpiwory

  Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej

  Materace

  Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)

  Płaszcze przeciwdeszczowe

  Środki higieny i czystości:

  Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło

  Dezodoranty

  Pasta do zębów

  Szczoteczki do zębów

  Grzebienie

  Bielizna damska, męska, dziecięca

  Podpaski

  Pampersy

  Pieluchy dla dorosłych

  Papier toaletowy i ręczniki papierowe

  Ręczniki (w tym z mikrofibry)

  Worki na śmieci

  Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji

  Maski filtrujące lub jednorazowe

  Żywność:

  woda

  żywność do szybkiego przygotowania (instant)

  batony (w tym energetyczne),

  bakalie, orzechy,

  konserwy,

  makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania

  narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

  Inne:

  Zapałki

  Baterie, powerbanki

  Oświetlenie, w tym latarki

  Świece

  Zestawy pierwszej pomocy

  Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

  Za każdą, nawet najmniejszą pomoc, serdecznie dziękujemy!

  https://wodzislaw-slaski.pl/lista-produktow-przekazywanych-na-rzecz-ukrainy

   

 • 1%

  Zachęcamy wszystkich rodziców, babcie i dziadków oraz sympatyków, by wsparli nasze działania przekazując 1% na nasze przedszkole.

  1% dla Publicznego Przedszkola nr 6

   30 kwietnia mija termin rozliczeń podatkowych za rok 2021r.

  Zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku na rzecz naszego przedszkola.

  Jesteśmy partnerem Stowarzyszenia: "Razem na Szybiku". 

  ………………………………………………….

  W deklaracji podatkowej

  należy tylko wpisać nr KRS 0000393290

  W rubryce „Cel szczegółowy”- należy wpisać:

   Edukacja- Publiczne Przedszkole Nr 6 

  Wszystkim osobom, które przekażą nam swój 1% serdecznie dziękujemy.

 • Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

  Rodzice, których dzieci już uczęszczają do naszego przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji lecz składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym od 07. 02.2022 do 18.02.2020 godz. 15.00. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego można odebrać u p. intendentki.   

  Niezłożenie deklaracji w w/w terminie skutkować będzie nieprzyjęciem dziecka do przedszkola od września 2022r.

  Niedopuszczalne jest branie udziału w rekrutacji do innego przedszkola i jednocześnie złożenie wniosku o kontynuacji w naszym przedszkolu.

 • Rekrutacja do państwowych przedszkoli

  W poniedziałek, 28 lutego o godz. 8:00 ruszy elektroniczna rekrutacja do wodzisławskich publicznych przedszkoli. Potrwa ona do 11 marca, do godz. 15:00. Nabór będzie realizowany przy pomocy systemu elektronicznego.

  www.wodzislawslaski.przedszkola.vnabor.pl [otwiera się w nowym oknie]

  Wraz z wnioskami o przyjęcie do przedszkoli należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W rekrutacji nie biorą udziału rodzice dzieci, którzy złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklarację można złożyć w dniach 7-18 lutego (do godz. 15:00).

  Do przedszkola publicznego przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie miasta, mające: od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2019, 2018, 2017), 6-letnie (urodzone w roku 2016) - objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, 7-letnie (urodzone w roku 2015), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. W rekrutacji będą brane pod uwagę m.in. takie kwestie jak: wielodzietność rodziny kandydata, jego niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, uczęszczanie wcześniej do Żłobka Miejskiego, to, że rodzice pracują lub uczą się stacjonarnie.

  Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta mogą zostać przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnego i uzupełniającego miasto będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

  Wiadomość o tym, czy dziecko znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną, ma być znana 28 marca, po godz. 8:00.

  Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie w zarządzeniu prezydenta miasta z 27 stycznia br. (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej). Zapraszamy do śledzenia artykułów na stronie interentowej miasta. W razie pytań prosimy kontaktować się z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tel. 32 45 90 538).

  Do pobrania

  źródło: www.wodzislaw-slaski.pl

   

  https://wodzislaw-slaski.pl/rekrutacja-do-publicznych-przedszkoli-3

   

   

 • Życzenia świąteczne
 • Dzień życzliwości 19 XI 2021
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu dla dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu dla dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

   

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

   

  § 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz
  w środowisku społecznym.

   

  2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:

  1) z niepełnosprawności;

  2) z niedostosowania społecznego;

  3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

  4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

  5) ze szczególnych uzdolnień;

  6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

  7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

  8) z choroby przewlekłej;

  9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

  10) z niepowodzeń edukacyjnych;

  11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

  12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

   

  § 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

   

  3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

  1) rodzicami uczniów;

  2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;

  3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

  4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

  5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

   

  § 6. 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
  w formie:

  1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

  2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

  3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

  4) porad i konsultacji.

   

  5. W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

   

  § 23. 1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

   

  9. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3, ust. 2 pkt 1-7, ust. 3 pkt 1-4 oraz ust. 4 pkt 1, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

   

  11. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 9, wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub placówce, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem
  o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

   

  § 23. 1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

   

  2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu, szkole lub placówce, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Dyżur wakacyjny

  Informujemy, że Publiczne Przedszkole nr 6 będzie pełniło dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2022. W lipcu 2022 przedszkole będzie nieczynne.

 • GUS

  W dniach od 12 do 24 listopada 2021 r. będzie przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021.

 • Nominacje do tytułu: "Przedszkole i nauczyciel na medal"" i

  Serdecznie dziękujemy rodzicom za nominowanie naszego przedszkola oraz nauczycieli do tytułu: "Przedszkole i Nauczyciel na medal" w plebiscycie Dziennika Zachodniego.

  Nominowani nauczyciele:

  - Beata Krauze

  - Daria Wacławczyk

  - Jolanta Wagner

  Link do głosowania: 

  1. https://dziennikzachodni.pl/wielki-plebiscyt-edukacyjny-rozpoczety-glosuj-na-nauczycieli-przedszkola-szkoly-i-uczelnie-lub-zglos-swoich-kandydatow-do/ar/c1-15836513

  2.  https://dziennikzachodni.pl/p/kandydaci/nauczyciel-na-medal%2C1010321/?groupId=94429

 • Próbny alarm pożarowy

  W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola przeprowadzony został w środę tj. 19 października próbny alarm przeciwpożarowy. Brali w nim udział strażacy, którzy nadzorowali akcję m.in.: sprawność opuszczania budynku przez dzieci oraz prawidłowość wykonania ustalonych procedur.

 • Dzień Edukacji Narodowej 2021

  13 października odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dziękujemy wszystkim za piękne życzenia, Radzie Rodziców m.in..: za słodki upominek oraz dzieciom za wspaniałe występy artystyczne, ciepłe uśmiechy i "przytulaski".

  (więcej zdjęć znajduje się na naszej stronie internetowej w Galerii).

 • Wszystkiego najlepszego- wspaniałej zabawy!
 • Zdobyliśmy certyfikat językowy
 • Program: dzieci dwujęzyczne
 • Narodowy Dzień Sportu

  Drodzy Rodzice!

  10 września tj. w najbliższy piątek organizujemy dla dzieci wydarzenie sportowe w ramach Narodowego Dnia Sportu. Zajęcia odbędą się w ogrodzie przedszkolnym. Prosimy, aby wszystkie dzieci były ubrane na sportowo.

 • Nowy Rok Przedszkolny 2021/ 22
 • Zebranie organizacyjne

  Zapraszamy rodziców na zebranie organizacyjne,  rozpoczynające nowy rok przedszkolny 2021/ 22 w dniu 30 sierpnia tj. poniedziałek o godz. 16.00

 • Dzień dziecka 2021

  Z okazji Dnia Dziecka życzymy naszym przedszkolakom by:

  - cieszyły się małymi rzeczami

  - robiły to, co ich uszczęśliwia

  - śmiały się tyle, ile potrafią oddychać

  - kochały przez całe swoje życie

  - tańczyły jakby nikt inny nie potrafił

  - żyły tak, by niczego nie żałowały!

 • Dyżur wakacyjny

  Informujemy, że nasze przedszkole będzie czynne w wakacje w miesiącu LIPCU br.

   

  W sierpniu zaplanowana jest przerwa wakacyjna. W tym czasie możecie Państwo skorzystać z oferty

  innego przedszkola.

  Osoby zainteresowane pobytem dziecka w przedszkolu w miesiącu lipcu proszone są o zgłoszenie dziecka .

   

  Termin zapisów do 04.06.2021 – godz. 15.30

  Zapisów można dokonać u intendenta bądź dyrektora placówki.

   

  Dyżur w sierpniu pełni PP3. Zapisy na sierpień w terminie od 7 do 11 czerwca.

  W miesiącu sierpień br. mogą Państwo skorzystać

  z oferty pozostałych przedszkoli z terenu Wodzisławia

  Śląskiego.

   

  Termin zapisu do innego przedszkola:

  od 07.06.2021 do 11.06.2021r- godz. 15.30

   

  Wykaz przedszkoli czynnych w okresie wakacji:

   

  Lp.

  Przedszkole      Lipiec      Sierpień     Nr telefonu

  1  PP1            Nieczynne     Czynne    32 455-16-20

  2  PP2               Czynne    Nieczynne   32 455-14-25

  3  PP3             Nieczynne     Czynne     32 455-48-58

  4  PP4                Czynne    Nieczynne   32 456-13 63

  5 PP6                 Czynne    Nieczynne   32 455-25-77

  6 PP15           Nieczynne       Czynne     32 456-44-21

  7 PP16               Czynne     Nieczynne   32 456-54-40

  8 PP18           Nieczynne       Czynne     32 456-15-01

  9  PP19             Czynne      Nieczynne    32 455-30-15

  10  ZS1 / PP 9   Czynne     Nieczynne     32 453-03-13

  11  ZSP1/ PP14 Czynne     Nieczynne     32 456-27-37

  12  ZSP2/ PP 8 Czynne    Nieczynne       32 455-47-63

  13 ZSP3/ PP12 Czynne    Nieczynne       32 750-12-53

  14  ZSP4/ PP4  Czynne    Nieczynne       32 456-13-63

  15  ZSP5/ PP11 Nieczynne    Czynne      32 456-49-12

  16  ZSP6/ PP13  Nieczynne   Czynne     32 456-15-17

  17  ZSP7/ PP 5   Nieczynne   Czynne      32 455-48-30

  Do przedszkola należy zgłosić się osobiście w wyznaczonym terminie i wypełnić odpowiednie dokumenty dostępne w placówce.